Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Target (Anglicisme)
Concrete doelstelling voor de korte termijn.


Target costing {Anglicisme}

Planning van een product en de kosten die daarvoor gemaakt mogen worden op basis van een inschatting van de kwaliteit en de prijs die afnemers willen betalen. Deze redering geldt voor de hele levenscylus van een product en dus tot een continue evaluering van gewenste kwaliteit en prijs enerzijds en technische kwaliteit en kosten anderzijds. Onderdeel van target costing is supplier development.
Target cost = target selling price - target profit marging.
Toegestane kosten = verwachte verkoopprijs - gewenste winstopslag [euro/stuk] {Management Accounting}.
 
Taxatiewaarde
Schatting van de waarde van roerende of onroerende zaken door iemand die deskundige is in het vakgebied waar deze roerende of onroerende zaken verhandeld worden.


Technische voorraad

Het aantal goederen dat op een bepaald moment fysiek/werkelijk  aanwezig is in het magazijn. Dit aantal kan om twee redenen afwijken van de economische voorraad: leveringsverschillen (wel verkocht, maar nog niet geleverd bijvoorbeeld) en boekingsverschillen (de oudste exemplaren zijn afgeboekt, terwijl de laatst binnengekomen goederen zijn afgeleverd) [stuks].
De waarde van de goederen die op een bepaald moment fysiek aanwezig is in het magazijn [euro].
Synoniem: voorraad. 
zie ook uitleg voorraad
 
Termijncontract
Overeenkomst om op een toekomstig tijdstip op basis van een reeds nu vastgestelde prijs goederen, valuta of andere financiële instrumenten te leveren of te ontvangen.


Termijnmarkt
Het geheel van vraag en aanbod naar een bepaald goed (goud, zilver, etc.) voor wat betreft koop en verkoop in de toekomst.
Afspraken over mogelijke leveringen in de toekomst met de intentie om niet daadwerkelijk te leveren en te betalen, maar om contracten onderling te verrekenen, zodat het prijsrisico wordt uitgesloten.
Dus als ik nu iets koop en later geleverd krijg en betalen moet, dan kan ik het nu direct verkopen, zodat ik later de verkoop weer kan compenseren met een kooptransactie. Voor- en nadelige prijsverschillen zijn dan afgewenteld. De levertijd loopt, maar de definitieve prijs wordt vastgesteld in de toekomst.
 
Tijdwaarde (optie)
Surplus in de optiepremie of de in het verleden betaalde optiekoers boven de intrinsieke waarde (= verkoopwaarde) van de optie.
zie ook uitleg opties

Toegestane kosten
Toename van de waarde van de voorraad goederen in bewerking of de voorraad gereed product tijdens het productieproces, dus na vaststelling welke kosten wel zijn toegestaan en welke niet. Kijk voor een toelichting bij: www.bedrijfseconomische-modellen.nl. Kosten die niet zijn toegestaan vallen onder ‘verspilling’. Deze omschrijving geldt ook voor handelsondernemingen die werken met de opslagmethode nettowinst. Kijk voor een toelichting ook bij: bedrijfseconomische-modellen.nl [euro/periode] {Kostencalculatie}.
Synoniemen: standaardkosten (bij homogene massaproductie), kosten (definitie 5).
Misconcepties: begrote kosten en verwachte kosten, want deze kunnen ook betrekking hebben op verspilling die de ondernemer verwacht.

Totale kosten
Het bedrag dat in de loop van een aantal jaren afgeschreven moet worden op een investering: aanschafwaarde minus restwaarde [euro] {Kostencalculatie}. 
De som van constante en variabele kosten bij de berekening van de totale winst [euro/periode] {Micro Economie}.
Synoniem:integrale kosten.
Sommering van kosten tegenover gemiddelde kosten {Micro Economie}.
Voorbeelden:
- totale variabele kosten versus gemiddelde variabele kosten.
- totale constante kosten versus gemiddelde constante kosten.
- totale (totale) kosten versus gemiddelde totale kosten.
 
Totale opbrengsten
Verkoopwaarde zonder stil te staan bij korting en BTW {Micro Economie}.
Synoniemen: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}.

Totale winst
Bedrijfsresultaat indien dit positief is [euro/periode] {Micro Economie}.
Bedrijfsresultaat ongeacht de vraag of dit positief of negatief is [euro/periode] {Micro Economie}: TW = TO - TK, c.q. Totale Winst = Totale Opbrengst minus Totale Kosten. Volgens deze definitie maken alle ondernemingen dus altijd winst.

Trading down: (Anglicisme)
er wordt een lager geprijsd product toegevoegd, de duurdere producten zullen hun kwaliteit en prestige gaan afstralen op het goedkopere product, waardoor de afzet van dit product toeneemt{marketing}

Trading up: (Anglicisme)
Een fabrikant voegt een hoger geprijsd / of beter artikel aan de productgroep toe, in de hoop dat de afzet van de andere producten verhoogd. Achterliggende gedachte hierbij is dat de kwaliteit van dat ene product “af gaat stralen” op de lager en kwaliteit iets mindere producten.{marketing}

Transactiekosten
Moeite (uitgedrukt in tijd en/of geld) die iemand in principe moet doen om informatie te krijgen over de prijs van goederen die hij wil kopen {Financiering} .
Waarde van de moeite (gemeten in opportunity kosten en uitgedrukt in tijd en/of geld) die iemand moet doen om informatie te krijgen {Micro-economie} .
Misconceptie: [bedrag gemeten in euro] kosten moet zijn: uitgaven, want feitelijk zijn het transactie-uitgaven. Vergelijk ook met andere kosten die geen kosten zijn, zoals: emissiekosten, installatiekosten en sloopkosten.
Kosten als gevolg van de toerekening van uitgaven voor het verkrijgen van informatie aan het bedrijfsresultaat van een bepaalde periode [euro/periode].
 
Transactie-uitgaven
Uitgaven voor het verkrijgen van informatie om een transactie uit te voeren [euro].

Transparantie
Presentatie van de cijfers in het externe verslag op een wijze die het mogelijk maakt om de financiele situatie van een bedrijf of organisatie te doorzien.

Tweeledige prijs (two part pricing)
Er zijn twee of meerdere betalingen nodig bij dit product. bijv belabonnement en extra betaling buitenland bellen {marketing}

Two tier affiliate programma (Anglicisme)
een affiliating programma waarin webmasters vergoeding ontvangen over niet alleen hun eigen omzettingen/ conversies maar ook over de conversies van webmasters die via hen aan het affiliate programma zijn gaan meedoen.{marketing}

Afkortingen


TQC (Anglicisme): Total Quality Control (Afkorting) 
Programma binnen bedrijven om de kwaliteit van de producten af te stemmen op de wensen van de klanten en tegelijk de kosten laag te houden door de productie af te stemmen op de wisselingen in de vraag. Een belangrijk hulpmiddel hiertoe is de JIT-planning.


TQM (Anglicisme): Total Quality Management (Afkorting)
Management technieken om Total Quality Control toe te kunnen passen. Managers gebruiken daarvoor JIT planningstechnieken.

TSR (Anglicisme): Total Shareholder Return (Afkorting)
 
Som van de koersontwikkeling en de dividenduitkering als percentage van de beurskoers, berekend op jaarbasis met de beurskoers aan het begin van een periode als uitgangspunt [% / jaar] {Externe Verslaglegging}. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen.
Synoniem: Rendement, variant 2

 Joomla template made by HeJian