Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

PDCA (Deming) cirkel

 

 Wat is een PDCA of Deming-cirkel?  (bewerkt tot MBO nivo)

Bron:http://123management.nl/0/020_structuur/a212_structuur_05_processtructuur_pdca.html
 Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1, 2003-2008

 

Bij  processen( bijvoorbeeld managen)  is het handig om te sturen op resultaten/uitkomsten.
De meest gebruikte cirkel/regelkring bij procesbesturing is de PDCA–cirkel.
Het concept is in de jaren vijftig ontwikkeld door dr. W. Edwards Deming en wordt daarom wel Demingcirkel genoemd.
PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de cirkel:
Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken),
Do (voer het plan uit),
Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken),
Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken).

 We zien de PDCA–cirkel in de meest uitgebreide vorm in bovenstaande figuur afgebeeld.

Daarin worden de volgende fasen onderscheiden:

 P L A N( het plannen) (bepalen van de gewenste output/resultaat, de norm)

In de plan– of onderhandelingsfase wordt een plan opgesteld waarin opgenomen is welke resultaten je wilt bereiken ('soll') en hoe je dat wilt doen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele kaders die als randvoorwaarde aan het proces zijn opgelegd. Elk resultaat wordt precies gedefinieerd aan de hand van ‘smart’ doelstellingen of normen. Tevens leggen we vast hoe we deze doelstellingen via prestatie–indicatoren (PI) willen gaan meten.
 Zijn de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden?
Zijn de doelstellingen vanuit de belangen van verschillende stakeholders (aandeelhouders, medewerkers, klanten, maatschappij) opgesteld en is geprobeerd daarin evenwicht te betrachten?
Zijn er voldoende middelen beschikbaar (geld, opleiding)?

D O  (het uitvoeren) (het realiseren en registreren van de output)

In de do–fase vinden alle uitvoerende activiteiten van het proces plaats. Het goedgekeurde plan uit de vorige fase vormt daarbij het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van vastgestelde prestatie–indicatoren plaats. De activiteiten in de do–fase zijn bij reguliere, operationele processen meestal verspreid over meerdere onderliggende (sub)processen.
 Hoe vindt de meting plaats? (registreren van feiten/het meten (verzamelen van relevante informatie)

 C H E C K
  (het controleren) (het vergelijken van de realiteit en de norm)

De check– of acceptatie–fase vergelijkt werkelijk behaalde resultaten met de resultaten die gepland waren ('gap' NL: Gat). De verschillen worden geëvalueerd en oorzaken van opgetreden verschillen achterhaald.
Worden de doelstellingen gehaald (binnen randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit)
Worden verbeterpunten bewaakt (en vindt er opnieuw controle plaats)?
Is de informatie volledig, tijdig en betrouwbaar (de aspecten van de administratieve organisatie)

 R E – A C T  (het bijsturen) (evalueren en ingrijpen)

De act–fase valt uiteen in twee delen; de re–act en de pro–act fase. Indien de voortgang daar aanleiding toe geeft wordt in de re–act fase daadwerkelijk bijgestuurd. Het management (de proceseigenaar) intervenieert en neemt maatregelen om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen.
het besluiten over het ingrijpen op basis van plan versus realisatie
het daadwerkelijk ingrijpen c.q. bijsturen

 P R O - A C T
  (het ontwerpen)

De pro–act–fase is een voorbereidende fase. In deze fase gaat het vooral  om onderzoek naar mogelijke nieuwe resultaatgebieden en het ontwerpen van mogelijke wijzigings/interventiestrategieën die het management kan gebruiken in de re–act– of plan–fase. De pro–act–fase wordt alleen in complexe/moeilijk besturende processen apart onderscheiden. Deze activiteiten worden ook wel de strategie–, de architectuur– of ontwerpfunctie genoemd.Joomla template made by HeJian