Produceren en welvaart


Hieronder vind je uitleg over produceren en welvaart (I).
De onderstaande begrippen komen aan de orde:

Aandeelhouders Duurzame productie Marginale winst Progressief stijgen Totale constante kosten
Aansprakelijkheid Eenmanszaak Marktaandeel Proportioneel stijgen Totale kosten
Accountantsverklaring Eigen vermogen Marktsector Quartaire sector Totale opbrengst
Balans Externe effecten Naamloze vennootschap Raad van Commissarissen Totale variabele kosten
Bedrijfsdoelstellingen Fusie Nationaal inkomen (Y) Rechtspersoon Variabele kosten
Bedrijfskolom Gemiddelde constante kosten Nationaal product (W) Rentabiliteit Vaste activa
Bedrijfskosten Gemiddelde opbrengst Natuurlijk persoon Resultatenrekening Vaste kosten
Bedrijfstak Gemiddelde totale kosten Negatieve externe effecten Sector Overheid Vennootschap onder firma
Besloten vennootschap Gemiddelde variabele kosten Netto winst Sector Sociale Zekerheid Verkoopopbrengst
Break-even-analyse Gemiddelde winst Omzet Secundaire sector Verlies en winstrekening
Break-even-point Inkoopprijs Omzetmaximalisatie Solvabiliteit Vermogensbehoefte
Bruto winst Integratie (bedrijfskolom) Ondernemingsvormen Soorten kartels Vlottende activa
Constante kosten Jaarrekening Overname Specialisatie (bedrijfskolom) Vreemd vermogen
Continuïteit Kartel Parallellisatie Substitutie van productiefactoren Welvaart (in enge zin)
Credit Kostendekkend Positieve externe effecten Technische vooruitgang Welvaart (in ruime zin)
Crediteuren Leiding Primaire sector Tertiaire sector Wetgeving en kartelvorming
Debet Liquide middelen Produceren Toegevoegde waarde (TGW) Winst
Debiteuren Liquiditeit Productiefunctie Toegevoegde waarde bedrijven Winstmaximalisatie
Degressief stijgen Marginale kosten Productiekosten Toegevoegde waarde overheid
Differentiatie Marginale opbrengst Productiekosten

icon Produceren en welvaart (hele domein)

Economielokaal (link)

{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/Produceren_en_welvaart_(I)[1].pdf |965|600}
Joomla template made by HeJian