Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Verzekeringen

Hieronder vind je uitleg en linken naar verzekeringen:

icon Verzekering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekerde een risico af te dekken dat hij zelf niet kan of wil dragen.

Nederland

Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij een schadeverzekering, hetzij een sommenverzekering

Uit de definitie valt af te leiden waaraan een overeenkomst moet voldoen om een verzekering te zijn.

  • Er zijn twee partijen, een verzekeraar en een verzekeringnemer die de overeenkomst aangaan;
  • De verzekeraar verbindt zich, tegen genot van premie tot het doen van één of meer uitkeringen;
  • Bij aanvang van de overeenkomst bestaat geen duidelijkheid over wanneer een uitkering wordt gedaan of tot welk bedrag een uitkering wordt gedaan of hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren.
  • De overeenkomst is een schadeverzekering of een sommenverzekering.

Tegenover de betaling van premie door de verzekeringnemer staat de uitkering door de verzekeraar indien, zoals de wet het omschrijft, ‘het risico wordt verwezenlijkt’. In andere woorden: wanneer de verzekerde gebeurtenis of situatie zich voordoet.

Belangrijk is de onzekerheid bij de partijen. Er moet wettelijk sprake zijn van een onzekere factor bij beide partijen. Deze onzekere factor kan op diverse manieren tot stand komen, zoals de wet omschrijft:

  • Er bestaat geen duidelijkheid over wanneer een uitkering wordt gedaan; of
  • Tot welk bedrag en uitkering wordt gedaan; of
  • Hoelang de premiebetaling zal duren.

zie verder bij schadeverzekering

Verzekeringen worden vanuit de wet onderverdeeld in twee soorten: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij het doel is het vermogen van de verzekeringnemer te beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren gaan van bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijke aansprakelijk is.

De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen.

Enkele voorbeelden van schadeverzekeringen:

 

zie verder bij Schade (verzekering)

Sommenverzekering

Een sommenverzekering keert een van te voren afgesproken bedrag uit wanneer het onzekere voorval zich voordoet. Een sommenverzekering wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een persoon. Sommenverzekeringen zijn daardoor bijna altijd levensverzekeringen. Enige uitzondering hierop is een ongevallenverzekering.

zie verder bij Sommenverzekering

Totstandkoming van een verzekering

De verzekering komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst:

  • De kandidaat-verzekeringnemer doet een aanvraag. Hij verstrekt hierbij alle gegevens die op de te sluiten verzekering betrekking hebben. Juridisch gezien is de aanvraag een aanbod van de kant van de kandidaat-verzekeringnemer.
  • De gegevens worden aan de verzekeraar voorgelegd. Zodra deze de verzekering accepteert, aanvaardt hij het aanbod en is de overeenkomst tot stand gekomen.
  • Vanaf dat ogenblik zijn beide partijen aan de overeenkomst geboden. (vaak heeft de verzekeraar een bedenktijd opgenomen van 14 dagen. De verzekeringnemer kan dan binnen 14 dagen nog van de verzekering af). De verzekeraar zal de overeenkomst bekrachtigen door de afgifte van een verzekeringspolis

Mededelingsplicht

De verzekeringnemer is verplicht gevraagde informatie te verstrekken.

Einde van de schadeverzekering

Een verzekering heeft doorgaans een van te voren afgesproken contractsduur. Dit kan een contractsduur zijn met stilzwijgende verlenging (bijvoorbeeld één jaar met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar) of een incidentele verzekering (een fietsverzekering bijvoorbeeld wordt vaak afgesloten voor drie of vijf jaar. Na de afgesproken periode vervalt de verzekering automatisch).

Een verzekering met stilzwijgende verlenging kan de verzekeringnemer opzeggen met inachtneming van de in de polisvoorwaarden opgenomen opzegtermijn. De verzekering kan doorgaans alleen per contractsvervaldatum worden opgezegd (de verzekeraar mag ten gunste van de verzekeringnemer hiervan afwijken). De opzegtermijn is wettelijk bepaald op maximaal twee maanden.

Einde van de levensverzekering

Een levensverzekering eindigt nadat een uitkering is verstrekt. Daarnaast is de verzekeringnemer te allen tijde gerechtigd de verzekering te beëindigen.

lees verder bij levensverzekering

Externe links

 

verzekeren http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/infoblok.jsp?infoblok=1008709
http://www.uwv.nl/
http://www.scholieren.com/werkstukken/7825
http://www.svb.nl/internet/nl/index.jsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzekering


Joomla template made by HeJian