Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Overheid, markten en economische orde

Hieronder staat uitleg over de markt, overheid en economische orde. De volgende begrippen komen aan de orde:

Aanbod Bruto inkomsten Gecentraliseerde besluitvorming Marktsector Quasi-collectieve goederen
Aanbodoverschot Budgetmechanisme Gedecentraliseerde besluitvorming Merit-goods Regering
Aanbodtekort Buitengewone lasten Geleide loonpolitiek Miljoenennota Retributies
Aanvaardbare inkomensverdeling Centraal Bureau voor de Statistiek Gemengde economie Monetaire politiek Rijksbegroting
Aardgasbaten Centraal geleide volkshuishouding Gemiddeld belastingtarief Niet belastingontvangsten Secundair inkomen
Adviesorganen van de overheid Centraal Planbureau (CPB) Gemiddelde belastingdruk Niet-duurzame consumptiegoederen Secundaire sector
Aftrekbare kosten Collectieve goederen Gemiddelde premiedruk Nivellering SER
Alleenverdieneraftrek Collectieve lasten Georiënteerde economie Onderbesteding SER
Allocatie Collectieve lastendruk Goederen (soorten) Overbesteding Staatsleningen
Allocatiefunctie Collectieve sector Handelspolitiek Overdrachtsuitgaven Staatsschuldquote
Anticyclisch begrotingsbeleid Conflictmodel Harmoniemodel Overheidsbestedingen Stabiel prijspeil
Anticyclische begrotingspolitiek Conjunctuurpolitiek Herverdelingsfunctie Overheidsfinanciën Stabilisatiefunctie
Basisaftrek Consumptiegoederen Indirecte belastingen Overheidsinvesteringen Stagflatie
Begrotingsoverschot Consumptiepolitiek Individuele goederen Overheidsontvangsten (= B) Stagnatie
Begrotingspolitiek Consumptieve bestedingen Inkomen uit aanmerkelijk belang Overheidsproductie Stichting van de Arbeid
Begrotingspolitiek CPB Inkomen uit werk en woning Overheidsproductie (voordelen) Structuurpolitiek
Begrotingssaldo Decentralisatie Inkomenspolitiek Overheidsuitgaven (= O) Structuurpolitiek
Begrotingstekort Demerit-goods Inkomsten uit arbeid Overleg-economie Tertiair inkomen
Belastbaar inkomen Denivellering Inkomsten uit onderneming Parlement Tertiaire sector
Belastbare som Deregulering Inkomsten uit vermogen Parlement Troonrede
Belasting vrije som Dereguleringspolitiek Inkomstenbelasting (= IB) Planmechanisme Vast kapitaal
Belastingbeginselen Directe belastingen Instrumenten van de overheid Poldermodel Verrekenbare verliezen
Belastingdruk Doeleinden economische politiek Kapitaalgoederen Poldermodel Vlottend kapitaal
Belastingen Draagkrachtbeginsel Loonbelasting (= LB) Prijs Volledige werkgelegenheid
Belastingen en premies Draagvlaktheorie Loonmatiging Prijsmechanisme Vraag
Belastingschijven Duurzame consumptiegoederen Loonpolitiek Prijspolitiek Vrije loonpolitiek
Belastingwetten Economische orde Loonstop Primair inkomen Vrije ruilverkeershuishouding
Bemoeigoederen Economische orde Loonvorming (geschiedenis) Primaire sector
Beroepskosten Economische politiek Macro Economische Verkenningen Privatisering
Bestedingsevenwicht Economische politiek (soorten) Marginale belastingdruk Privatiseringspolitiek
Betaalde rente Evenwichtige betalingsbalans Markteconomie Profijtbeginsel
Boxen Evenwichtige economische groei Marktinterventie-politiek Quartaire sector
Boxenstelsel Financieringstekort Marktmechanisme


icon Download Overheid
(word bestand)

{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/OnderdeelN_markt_overheid_economische-orde.pdf|965|600}


Joomla template made by HeJian