Economische kringloop (Macro)

Hieronder vind je uitleg van macro economische modellen en de economische kringloop.

De volgende begrippen aan de orde:

Aanbodblok Depressie Importlek Materiële overheidsconsumptie Quote
Aardgasbaten Diensten van derden Indirecte belastingen Multiplier Recessie
Afschrijvingen Dienstenrekening Informele economie Multipliereffect Retributies
Anticyclisch begrotingsbeleid Directe belastingen Informele productie Nationaal inkomen (Y) S = particuliere besparingen
Anticyclische begrotingspolitiek Doelvariabelen Inkomenseffect Nationaal inkomen tegen factorkosten Saldo buitenland
Arbeidsproductiviteit Duurzame ontwikkeling Inkomensevenwicht Nationaal inkomen tegen marktprijzen Saldo buitenland
Autonome grootheden E = export Inkomensrekening Nationaal product (W) Saldo overheid
B = overheidsontvangsten Economische groei Inkoopwaarde Nationaal product tegen factorkosten Saldo particuliere sector
Baisse Economische stromingen Institutionele vergelijkingen Nationaal product tegen marktprijzen Scheve inkomensverdeling
Begrotingspolitiek Effectieve vraag Instrumentele variabelen Nationaal spaarsaldo Spaarlek
Belastingen Endogene variabelen Investeringen Negatieve externe effecten Stroomgrootheden
Belastinglek Evenwichtsinkomen Investeringen (soorten) Netto investeringen Structurele onevenwichtigheden
Besparingen Evenwichtsvergelijking Investeringen (van bedrijven) Netto nationaal inkomen/product Subjectieve methode
Bestedingen Ex ante Investeringsklimaat Niet belastingontvangsten Technische vergelijkingen
Bestedingseffect Ex post Kapitaalgoederen Normale bezetting Toegevoegde waarde
Bestedingsevenwicht Exogene variabelen Kapitaalgoederen (soorten) O = overheidsbestedingen Toegevoegde waarde bedrijven
Bestedingsevenwicht Externe effecten Kapitaalproductiviteit Objectieve methode Toegevoegde waarde overheid
Betalingsbalans Formele economie Kapitaalrekening Onderbesteding Trendmatige ontwikkelingen
Binnenlands inkomen/product Gedragsvergelijkingen Keynes Open economie met overheid Uitbreidingsinvesteringen
Bruto investeringen Geïnduceerde grootheden Keynesiaanse economie Open economie met overheid Variabelen in modellen
Bruto nationaal inkomen/product Gemiddelde quote(s) Keynesiaanse modellen Overbesteding Vast kapitaal
C = particuliere consumptie Gesloten economie met overheid Keynesiaanse theorie Overdrachtsuitgaven Verbruikte grond- en hulpstoffen
Capaciteitseffect Gesloten economie zonder overheid Klassieke economie Overheidsbestedingen Verkoopwaarde
Conjuncturele situaties Goederenrekening Korte termijn Overheidsbestedingen Vervangingsinvesteringen
Conjunctuur Goud- en deviezenrekening Korte termijn model Overheidsconsumptie Vlottend kapitaal
Conjunctuurbewegingen Grootheden in modellen Kostprijsverhogende belastingen Overheids-deelnemingen Voorraadgrootheden
Conjunctuurfasen Hausse Laagconjunctuur Overheidsinvesteringen Voorraadinvesteringen
Conjunctuurgolf Herstel of herleving Lange termijn Overheidsontvangsten (= B) Vraagblok
Consumptie Hoogconjunctuur Lopende rekeningen  Overheidsuitgaven (= O) Welvaart
Consumptie I = particuliere investeringen M = import Personele inkomensverdeling Welvaart (in enge zin)
Definitievergelijkingen Macro Economische modellen Positieve externe effecten Welvaart (in ruime zin)
Marginale quote(s) Productiecapaciteit Y = nationaal inkomen


icon Economische_kringloop (gehele domein).doc

Economielokaal (link)


Van de Site van A. Meulbroek:


1 Inkomensevenwicht
Zelf opstellen van gedragsvergelijkingen voor de particuliere sector en daarna berekenen van het evenwichtsinkomen.
handleiding
2 Bestedingsevenwicht
Zelf opstellen van gedragsvergelijkingen voor de particuliere sector en de vergelijkingen voor de arbeidsmarkt. Daarna berekenen van het evenwichtsinkomen, bestedingsevenwicht, conjuncturele werkloosheid en vanuit over- of onderbesteding de vereiste verandering van de autonome bestedingen om bestedingsevenwicht te bereiken.
handleiding
3 Keynesiaans model met overheid
Zelf opstellen van vergelijkingen voor de particuliere sector, de arbeidsmarkt en de overheid. Daarna berekenen van het evenwichtsinkomen, bestedingsevenwicht, conjuncturele werkloosheid en vanuit over- of onderbesteding de vereiste verandering van de autonome bestedingen om bestedingsevenwicht te bereiken en het effect daarvan op de overheidsfinanciën.
handleiding
4 Keynesiaans model met overheid en buitenland
Zelf opstellen van vergelijkingen voor de particuliere sector, de arbeidsmarkt, buitenland en de overheid. Daarna berekenen van het evenwichtsinkomen, bestedingsevenwicht, conjuncturele werkloosheid en vanuit over- of onderbesteding de vereiste verandering van de autonome bestedingen om bestedingsevenwicht te bereiken en het effect daarvan op de overheidsfinanciën en het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans.
handleiding
5 Keynesiaans model met autonome rentevoet
Zelf opstellen van vergelijkingen voor de particuliere sector met een rentevoet voor de investeringen en een van het inkomen afhankelijk gedeelte, de vergelijkingen voor de arbeidsmarkt, buitenland en de overheid. Daarna berekenen van het evenwichtsinkomen, bestedingsevenwicht, conjuncturele werkloosheid en vanuit over- of onderbesteding de vereiste verandering van de autonome bestedingen om bestedingsevenwicht te bereiken en het effect daarvan op de overheidsfinanciën en het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans.
handleiding
6 Scenariomodel
Met behulp van een vraagmodel kunnen twee scenario's met elkaar worden vergeleken.
Door in het tweede scenario bij een of meerdere variabelen af te wijken van het basisscenario worden consequenties van alternatief beleid automatisch doorgerekend.
handleiding
7 Groeimodel
Ontwikkelingen op de lange termijn worden automatisch doorgerekend. Effecten van beleid kunnen worden onderzocht en economisch inzicht is nodig om de groeipaden op elkaar af te stemmen.
handleiding
8 Demo macro-economie
Een Powerpointvoorstelling waarin de macro-economie wordt gepresenteerd.
9 Scoren met beleid
Een interactief, on-line programma op de site van DNB.Joomla template made by HeJian