Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Wat is marketing

Hieronder vind je uitleg: 
wat marketing is
marketingomgevingfactoren
Marketingmix

                    
 Download Wat_is_marketing

icon download marketingomgevingfactoren

icon download Marketingmix

   Wat is marketing?

Marketing is het verkrijgen van de markt door in te spelen op de behoeftes van de (potentiële) afnemers en komt van de Amerikaanse begrippen: Market en getting.
Market getting 
Marketing


Verschil tussen verkoop en marketing:

Verkopen: zien kwijt te raken wat er op de plank ligt

Marketing: ervoor zorgen dat de juiste dingen op de plank liggen

 

Dat doe je door een mix van marketinginstrumenten:

 

Marketingmix:


1. Product.( kwaliteit, verpakking, assortiment, service)

2. Prijs. ( Wat betaal je voor een product, betalingsvoorwaarden.)

3. Plaats. (distributiebeleid en de kanaalkeuze, welke winkels doen je verkoop?)

4. Promotie ( reclame, vertegenwoordigers, salespromotie , sponsering, PR)

(5. Personeel) vooral bij diensten en retail)

(6. Presentatie) vooral retail/ detailhandel

 

De ontwikkeling van het marketing denken:


1900- 1930: Product en productievisie

Nadruk veel en efficiënt produceren; product zo goed en goedkoop mogelijk produceren, want tegen een lage prijs verkoop je het meest. = Productie-economie
De klant komt vanzelf naar het verkooppunt want wil het product graag hebben: Sellersmarket.
Opkomst lopende band: Ford: je kunt alle kleuren T-Fords krijgen, als het maar zwart is

1930-1950: Verkoopgeorienteerde visie
Er is meer te koop dan kan worden verkocht, dus moet de producent de klant opzoeken.
Reclame om het product onder de aandacht te brengen en aan te prijzen
= Afzet-economie
Economische crisis jaren 30, WO2.

 

1950-1970: marketing visie

Aandacht voor de wens van de klant d.m.v. de 4P’s.

Segmentatie (indelen in groepen) en daarop inspringen (differentiatie)

Aparte marketingafdeling die de strategie ontwikkelt.

= Afzet-economie

Opbouw europa na WO2, opkomst economieën

 

1970-nu Maatschappelijk marketingvisie

 

(= Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Aan het concept wordt toegevoegd: het voorkomen van ongewenste maatschappelijke effecten (bijv. kinderarbeid, milieuvervuiling)

= Kritische welvaartseconomie

 

Veroorzaakt door Rapport Club van Rome

Kritische consument:

 

Wat is marketing

 

volgens Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

 

Marketing is het proces van het creëren en leveren van waarde. Traditioneel werd marketing gezien als het totaal van activiteiten die erop gericht zijn de ruil van producten of diensten te bevorderen. Deze op ruil gebaseerde omschrijving wordt in elk geval door de American Marketing Association als te beperkt beschouwd.

Marketing als (wetenschappelijke) onderdeel is ontstaan rond het begin van de twintigste eeuw in Illinois in de Verenigde Staten, waar aanhoudende agrarische overschotten ertoe leidden dat er structureel naar nieuwe afzetmogelijkheden gezocht moest worden

 

Marketing is daarmee bij uitstek een discipline geworden waarbij het achterhalen van behoeften centraal is komen te staan. Marketing als onderdeel steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie. Door middel van advertenties is de marketingpraktijk ook verbonden aan de creatieve kunsten. Daarnaast heeft marketing op haar beurt ook belangrijke invloed gehad voor de sociale wetenschappen.

 

Definities


Veel marketingschrijvers hanteren een specifieke (deel)definitie van wat marketing is.

Er zijn veel definities van wat marketing precies is.

Voor 1985 definieerde de American Marketing Association (AMA), een van de meest invloedrijke organisaties binnen de (academische) marketingwereld, marketing als

"de uitvoering van bedrijfsactiviteiten die de stroom van goederen en diensten van fabrikant naar consument of gebruiker sturen"[6].

in 1985, paste de AMA de definitie aan tot

"Marketing is het proces van bedenken en uitvoeren van het ontwerp, de prijszetting, de promotie en de distributie van ideeën, goederen en diensten om zo een uitwisseling te creëren die de realisatie van doelen van zowel individuen als organisaties mogelijk maakt"[7].

Vanaf 2004 werd de volgende nieuwe definitie gepresenteerd als de officiële AMA definitie:

"Marketing is een functie binnen organisaties en [tevens] een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders"[8].

 

Philip Kotler:de definitie van marketing als

"De menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens door middel van ruil".

Tevens hanteert hij de definitie

"Het sociale- en managementproces door middel waarvan individuen en groepen datgene verkrijgen wat ze nodig hebben en willen. Dit alles door het maken en ruilen van producten en waarde met anderen"[9].

 

Later omschrijft Kotler marketing ook als

"het voornamelijk vervullen van de rol van netwerk-integrator, waarbij de marketingfunctie vaardigheden verkrijgt in onderzoek, (behoefte)voorspelling, prijszetting, distributie, marktcommunicatie en promotie"[10].

 

Een andere, eenvoudiger geformuleerde definitie van wat marketing is, luidt:

"het geheel van de theorieën en technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, door bij het aanbieden ervan zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële) kopers."

Ook wordt marketing wel omschreven als

"Elke activiteit die consumenten en producenten met elkaar verbindt".

 

De conclusie valt in elk geval te trekken dat marketing verschillende dingen voor verschillende personen is, als ook dat verschillende personen en instanties in de loop der tijd hun definitie hebben aangepast.

 

Toepassingsgebieden

Doordat bepaalde groepen consumenten vaak vergelijkbare behoeften hebben, is de marketingdiscipline zich onder meer gaan toeleggen op het achterhalen, indelen en benaderen van specifieke doelgroepen. Onder andere met behulp van reclame, maar ook via bijvoorbeeld een uitgekiende distributiestrategie, wordt geprobeerd deze doelgroep te benaderen.

 

Naast commerciële organisaties maken ook not-for-profit organisaties als Greenpeace, Oxfam ed gebruik van marketing.

 

Zo maken politici voor de communicatie van hun boodschappen gebruik van inzichten die binnen de marketing ontwikkeld zijn, en hebben veel onderwijsinstellingen, musea en liefdadigheidsorganisaties inmiddels complete marketingafdelingen.

.

Marketing in de praktijk

 

De marketingmix

 

In een beperkte populaire benadering draait het in "marketing" om het onder de aandacht brengen van producten of diensten, vooral door adverteren en het creëren van merken. Veel praktijkbeoefenaars en marketingwetenschappers zien een dergelijke uitleg van marketing echter als te beperkt. Reclame maken en merkmanagement zijn weliswaar belangrijk onderdelen van de marketingdiscipline, maar marketing betreft meer.

In de meeste organisaties wordt onder marketing het geheel aan activiteiten verstaan die met het aanbod samenhangen. McCarthy[15] verdeelde marketing dan ook in vier verschillende groepen van activiteiten, die betrekking hadden op het product (of dienst), de prijs, de promotie en de plaats. Zijn indeling is inmiddels zo algemeen geaccepteerd dat deze zogenaamde 4 P's :

De eerste P betreft het eigenlijke product ofwel datgene wat verkocht moet worden. Hierbij draait het er vooral om hoe dit product aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. Marketing begint dus al bij het ontwikkelen van het product.

De tweede P betreft de prijs of het prijsbeleid. Niet alleen is de prijs het uiteindelijke resultaat van een succesvolle marketinginspanning (in de vorm van de betaling voor het product of de dienst), ook is prijs een duidelijke signalering van eigenschappen van het product. Hoge prijzen geven vaak het signaal af dat de kwaliteit van het product of dienst.

In de vier P-typologie valt ook het kortingsbeleid onder de P van prijs.

De derde P betreft de promotie. Hieronder vallen onder meer adverteren, verkooppromoties in de winkel, publiciteit en persoonlijke verkoop.

De laatste P wordt in het Nederlands vaak vertaald als plaats. Het betreft een enigszins gezochte vertaling van het Engelse placement en verwijsd aan de plek waar het product verkocht wordt. Hieronder vallen naast de locatie waar het product verkocht wordt ook zaken als het distributiekanaal, of zelfs het (sub)segment waarop de marketinginspanningen zich richten, bijvoorbeeld jongvolwassenen, gezinnen met kinderen, vrouwen, et cetera.

Gezamenlijk worden deze vier elementen ook wel de marketingmix genoemd en vormen ze de voornaamste bouwstenen voor een marketingplan. Een kritiekpunt op dit model is dat het vooral geschikt is voor laagwaardige producten zoals die vaak in een supermarkt worden aangetroffen. Het model zou minder geschikt zijn voor producten die via een complex proces worden aangeschaft, zoals industriële producten of kapitaalgoederen.

 

Zie voor een overzicht van uitbreidingen en alternatieven op het 4P-model het artikel marketingmix.

 

Merkmanagement

Activiteiten uit de marketingmix vinden hun weerslag in het merk. Hierdoor vertegenwoordigt het merk na verloop van tijd een bepaalde merkwaarde. Merkmanagement kan dan ook gezien worden als activiteit die ervoor zorgt dat de marketingmixinstrumenten op een dusdanige wijze ingezet worden dat zij een positieve bijdrage leveren aan de langetermijn waardeontwikkeling van het merk. Soms leidt dit tot conflicten met meer op kortetermijn winstoptimalisatie gerichte activiteiten zoals prijspromoties en productiekostenreducties.

Voor een uitgebreide behandeling van merkmanagement zie het artikel merkmanagement.

Marketingcontrol

De marketingpraktijk heeft zich langzaam ontwikkeld in een richting waarbij marketingmanagers 'de taal' van andere bestuurders zijn gaan spreken. Sommige marketingcontrolsystemen drukken daarom prestaties uit in return on investment-percentages, een term die van oorsprong vooral door de financiële discipline werd gebezigd[18]. Ook de behoefte om de waarde van merken in geld uit te drukken kan worden herleid tot de wens om de resultaten van marketing als discipline inzichtelijk te maken voor niet-marketingbestuurders en externe investeerders.

Desondanks zijn dergelijke financieel georiënteerde meetinstrumenten vaak niet afdoende om de volledige voortgang van de marketingactiviteiten in een organisatie te volgen en eventueel bij te sturen. Andere marketingcontrolsystemen zijn (mede) gebaseerd op traditionele marketing-meetinstrumenten, zoals marktaandeel, marktpenetratie en klanttevredenheid. Vooral in grotere organisaties[19] worden deze instrumenten ingepast in een een balanced scorecard waarbij naast ruimte voor financiële sturing en beheersing ook specifiek gekeken wordt naar de organisatie vanuit een klanten- en innovatieperspectief.

Zie ook het artikel marketingcontrol.Joomla template made by HeJian