Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Liquiditeits en resultatenbegroting

iconDownload uitleg  Liquiditeits_ resultatenbegroting
icon Download Exploitatiebegroting(leeg).xls

icon Download Liquiditeitsbegroting geheel leeg 3.xls


De liquiditeits -  en resultatenbegroting

 Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een jaar).

Zo’n overzicht heet een liquiditeitsbegroting.

 Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Belangrijkste verschillen tussen Exploitatie en liquiditeitsbegroting:

Liquiditeitsbegroting

 -         Inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode

-          De bedragen (betalingen) zijn inclusief BTW

-          Aflossingen van leningen 

-          Privé inkomsten en uitgaven

-          Nooit afschrijvingen (dit zijn kosten maar geen betalingen)

-          Rente alleen als het betalingen zijn.

-          Overige kosten (loon, algemene kosten) alleen als het betalingen zijn.

 
Exploitatiebegroting

-          Het gaat om kosten en opbrengsten in een bepaalde periode

-          De bedragen (kosten) zijn exclusief BTW

-          Afschrijvingskosten

-          Rentekosten

-          Overige kosten (loonkosten, algemene kosten)

-          Aflossingen en Privé zijn nooit kosten.

Het is noodzakelijk om de verschillen te weten tussen uitgaven en kosten. en tussen de ontvangsten en opbrengsten, want dit maakt dat het of op de resultaten of op de liquiditeitsbegroting kan komen.

Een restaurant schaft een nieuw kookeiland aan voor € 15.000,- . De economische levensduur is 4 jaar. De restwaarde bedraagt € 3.000,-.

 Gevraagd:

  1. De afschrijving (waardevermindering) per jaar
  2. Wat zijn de kosten en de uitgaven?

     Aanschafwaarde - restwaarde

a) De afschrijving/waardedaling  bedraagt :     € 15.000 - € 3000/ 4 =  € 3.000,- per jaar

b)  De € 3.000 per jaar zijn kosten: ze worden opgeofferd in het   productieproces.

     De € 15.000 (aanschafwaarde) is een uitgave in geld. Het betreft het     moment dat je betaalt.

 Hetzelfde geldt voor ontvangsten en opbrengsten (baten).

Stel je hebt geld uitgeleend waarvoor een keer per jaar rente ontvangt in de maand december,  je kunt dan in een maandelijks overzicht de rente steeds als opbrengsten boeken. Alleen in de maand december zijn het ook ontvangsten (het moment van betalen).

 In onderstaande posten geef ik aan of het een ontvangst is:

 

Ontvangst:

Ja of

Nee

1.een contante verkoop

 

Ja

 

2.een debiteur die betaalt

 

Ja

 

3. een verkoop op rekening

 

 

Nee

4. er wordt geleend geld van de bank ontvangen

 

Ja

 

5. de interest van uitgeleend geld wordt betaald

 

Ja

 

 In de onderstaande posten geef ik aan of het een uitgave is:

 

 

Uitgave:

Ja of

Nee

6. het betalen van loon via de bank

 

Ja

 

7. Een contant inkoop

 

Ja

 

8. De inkoopwaarde van de omzet (verkopen)

 

 

Nee

9. Een inkoop op rekening

 

 

Nee

10.De waardevermindering van een tent

 

 

Nee

11. Betaling aan een crediteur

 

Ja

 

Niet alleen bij het voorbeeld van de aanschaf van een duurzaam productiemiddel (computer, kookeiland, inventaris etc,) is er sprake van het onderscheid tussen uitgaven kosten. Dit geldt voor veel meer gevallen.

 Voorbeeld: hieronder volgen een aantal voorbeelden van kosten en/of uitgaven.

                                         kosten                                             Uitgaven

Rente (geleend geld)         altijd                      moment van betalen   

Lonen                                    altijd                      moment van betalen

Huisvestingskosten            altijd                     moment van betalen    

Afschrijving                           altijd                      nooit een betaling

Aflossing van een lening      nooit kosten         moment van betalen    

Privé  opname                         nooit kosten          moment van betalen

Het onderscheid tussen opbrengsten (baten)/ontvangsten en kosten/uitgaven speelt een rol bij de te behandelen begrotingen.

 Twee belangrijke begrotingen zijn:

 De resultatenbegroting: deze begroting dient ervoor om het te verwachten bedrijfsresultaat (nettowinst) en economisch resultaat te schatten. Het gaat hierbij op opbrengsten en kosten.

De  liquiditeitsbegroting: met deze begroting bereken je het te verwachten saldo liquide middelen (kas, bank en postbank). Het zijn de ontvangsten en uitgaven.

Schema: voorbeeld resultatenbegroting (eenmanszaak)

 Consumentenomzet                                                            € ……………

-          BTW                                                                              € ……………

Omzet (exclusief BTW)                                                            € …………..

-          Inkoopwaarde van de omzet (kosten)                     € ……………

Brutowinst                                                                               € ……………

-      Kosten:

  afschrijvingskosten                                                                € ……….. 

  interest (rentekosten)                                                            € ………..

  huisvestingskosten (huur)                                                   € ………..

  loonkosten                                                                              € ………..

  overige kosten                                                                        € ………..

                                                                                                    € …………    

Nettowinst (bedrijfsresultaat)                                               €……………

 

Bovengenoemde vorm noemen we de staffelvorm

We kennen ook de Scrontovorm:

 Debet                              resultatenbegroting                              credit          

 

Inkoopwaarde van de omzet                             Omzet

 

Kosten

 

Saldo winst                                           ( eventueel ) saldo verlies)         

 

  Het doel van de resultatenbegroting is het bereken van de nettowinst.

 Kenmerken van een resultaten/exploitatiebegroting:

 

  • Overzicht van alle opbrengsten en kosten per periode

(maand, kwartaal, jaar)

  • Alle bedragen (kosten) zijn exclusief BTW, BTW zijn geen kosten, een ondernemer kan de BTW terugvorderen;

-        Rentekosten worden meestal achteraf betaald maar wel maandelijks als kosten berekend.

-        Afschrijving is nooit een betaling maar is een waardevermindering van een productiemiddel) dus kosten.

  • Aflossing van een lening en privé opname van geld komen nooit op een  resultatenbegroting omdat het geen kosten zijn (het gaat niet ten laste van de winst). Het zijn betalingen (uitgaven). 

 

Het (verkorte) schema van een liquiditeitsbegroting ziet er als volgt uit:

  

   Saldo liquide middelen (bedrag van de Kas en  bank op

   de beginbalans)                                                                               €……

+ Inkomsten (al het geld wat deze periode wordt ontvangen)   € …..­­­­­

   Totaal saldo + inkomsten                                                              €……

-  Uitgaven (alles wat deze periode wordt betaald)                      €……

   Nieuw saldo liquide middelen                                                      € ….

 

 Kenmerken van een liquiditeitsbegroting:

 Het is een over zicht van ontvangsten en uitgaven per periode

( maand, kwartaal, jaar)

  • Alle bedragen zijn inclusief BTW, BTW zijn wel uitgaven en ontvangsten;
  • Het gaat om het moment van betalen. Een bedrag dat niet op een bepaald moment wordt betaald; komt niet op het liquiditeitsbudget
  • Afschrijvingskosten komen dus nooit op een liquiditeitsbegroting omdat het geen betalingen zijn. Afschrijving is een waardevermindering.
  • Rentekosten komen altijd op een resultatenbegroting (altijd kosten) en soms op een liquiditeitsbegroting (maar dan alleen op het moment dat ze worden betaald).  

   Bij de onderstaande voorbeelden staat of het een ontvangst en/of opbrengst is:

 

 

 

Ontvangst

Geen ontvangst

 

Opbrengst

Geen

opbrengst

Ontvangen BTW

Ja

 

 

Nee

Verkoop op rekening

 

Nee

Ja

 

Contante verkoop

Ja

 

Ja

 

Huurontvangst

Ja

 

Ja

 

Privé storting

Ja

 

 

Nee

 

Bij onderstaande voorbeelden staat of het een uitgave en/of kosten is:

 

 

 

Uitgave

Geen

uitgave

 

Kosten

Geen

kosten

Inkoopwaarde van de omzet

 

nee

Ja

 

 

 

 

 

 

Betaling aan een leverancier

Ja

 

 

Nee, betaling zelf niet (IWO wel)

Aflossing op een lening

Ja

 

 

Nee, Interest wel

Afschrijvingskosten

 

Nee

Ja

 

Betaalde BTW

ja

 

 

Nee

Aanschaf tent

Ja

 

 

Nee, waardedaling wel

 

 De onderstaande posten komen op de liquiditeitsbegroting of op de resultatenbegroting komen, of beiden:

 

Liquiditeitsbegroting

Resultatenbegroting

 

 

 

Afschrijvingen

Nee

Ja

Aflossing van een lening

Ja

Nee (interest wel)

Verkoop op rekening

Nee

Ja

Contante inkopen

ja

Ja

Berekende rente (interest)

Nee

Ja

Inkopen op rekening

Nee

Nee (wel als je deze verkoopt = IWO)

 

De onderstaande voorbeelden komen op de liquiditeitsbegroting van de maand januari en welke op de resultatenbegroting (of beiden)?

 

 

Liquiditeitsbegroting

Resultatenbegroting

Contante verkopen in januari

Ja

Ja

Betaling crediteur januari

Ja

Nee

Betaling huur van januari

Ja

Ja (huurkosten)

Afschrijving januari

Nee

Ja

Huur januari

Nee (tenzij het betaald is)

Ja

Inkoopwaarde omzet januari

Nee

Ja

Contante inkopen januari

ja

Nee (tenzij je het verkoopt = IWO)

Inkopen op rekening januari

Nee

Nee(tenzij je het verkoopt = IWO)

 

 

 

  Joomla template made by HeJian