Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Vennootschap Onder Firma

icon Vennootschap_Onder_Firma

De vennootschap onder firma (VOF)
 
Algemeen

 Een vennootschap onder firma ontstaat als twee of meer personen onder een gemeenschappelijke naam een onderneming beginnen. Het zijn dus eigenlijk twee of meerder eenmanszaken bij elkaar.

De vennootschap onder firma kan zonder tussenkomst van de notaris worden opgericht en is dus vormvrij. Echter het is verstandig om tussen de firmanten een contract op te stellen waarin een aantal belangrijke zaken zijn geregeld, zoals:

-          winstverdeling;

-          inbreng van de vennoten;

-          doel van de firma;

-          naam van de vennootschap;

-          voortzetting bij overlijden of uittreding van één van de vennoten.

 

Het contract kan door de vennoten zelf worden opgesteld (onderhands) of door de notaris (authentiek). Uit oogpunt van de bewijskracht is dit laatste aan te bevelen.

Aangezien een vennootschap onder firma per definitie een onderneming uitoefent, is inschrijving van de vennootschap in het handelsregister verplicht.

 

 • De wijze van financiering

 

Het vermogen van de VOF bestaat uit datgene wat door beide vennoten is ingebracht. Het vermogen van de vennootschap is afgescheiden, dat wil zeggen dat alleen schuldeisers van de firma hier aanspraak op kunnen maken.

Ook hier geldt dat door een eventueel gebrek aan zekerheidsstellingen het moeilijk is vreemd vermogen aan te trekken. Het blijft veelal beperkt tot bank – ,  hypotheekleningen en leverancierskrediet. Het afsluiten van obligatieleningen is bijvoorbeeld moeilijk.

 

 • De aansprakelijkheid

Een belangrijk kenmerk van de VOF is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten. Iedere vennoot is voor 100% aansprakelijk met zijn privé-vermogen als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Ook als deze verplichtingen door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Dit betekent dat als de VOF failliet gaat, de vennoten ook failliet gaan.De VOF heeft een zogenaamd afgescheiden vermogen. Het door de vennoten ingebrachte zakelijk vermogen, is afgescheiden van hun privé-vermogen en mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming. Alleen schuldeisers van de vennootschap kunnen zich verhalen op het zakelijk vermogen.

Als dit afgescheiden vermogen niet genoeg is om de schulden van de VOF te voldoen, dan kunnen deze zaakschuldeisers voor de gehele schuld bij het privé-vermogen van elk van de vennoten terecht.

Verhaal (verrekening) tussen de vennoten onderling is daarna vanzelfsprekend mogelijk. Privé-schuldeisers van een vennoot kunnen privé-schulden niet op het vermogen van de VOF of op het privé-vermogen van de andere vennoten verhalen. Gezien de ruime aansprakelijkheid van de vennoten met hun privé-vermogen kan het verstandig zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen.

In de vennootschap onder firma zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele vermogen van de VOF. Dit houdt in dat een externe schuldeiser elke firmant persoonlijk kan aanspreken voor de gehele schuld, ook met zijn privé vermogen

 

 • De wijze van leidinggeven

De leiding van de VOF berust bij de beide firmanten gezamenlijk. Dit heeft het voordeel ten opzichte van de éénmanszaak dat er sprake is van een zekere taakverdeling en een grotere deskundigheid. Een nadeel is dat er mogelijk meningsverschillen kunnen ontstaan.

 

 • De continuïteit

In de firma – akte kunnen verschillende regelingen worden getroffen die de continuïteit waarborgen bij overlijden of uittreding van een van de firmanten. Bovendien kan er een verzekering worden afgesloten op elkaars leven, hiermee kan een het vermogensaandeel van een overleden vennoot aan de erfgenamen worden uitbetaald.

                                              

 • De fiscale regeling

Fiscaal gezien valt de VOF onder de inkomstenbelasting. Hier gelden dus dezelfde

voor -  of nadelen als bij de éénmanszaak.

 

 • De publicatieplicht

De vennootschap onder firma is niet verplicht zijn jaarrekening te publiceren.( het is een persoonlijke onderneming). Wel moet er een jaarrekening opgesteld worden vor de fiscus.


Voordelen en nadelen van een vennootschap onder firma

 

 

Voordelen

 

Nadelen

 

 • Er is een mogelijkheid tot taakverdeling tussen de vennoten onderling
 • Het voortbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van 1 persoon
 • Het aantrekken van vreemd vermogen zal eenvoudiger gaan doordat er meer zekerheid is voor de kredietverschaffer
 • Het risico wordt door meerdere mensen gedragen
 • Je bent persoonlijk verantwoordelijk, ook voor de daden die een medevennoot heeft verricht. Tenzij deze buiten zijn bevoegdheden lagen.
 • Je moet met meerdere mensen overleggen, waardoor er eerder kans is op meningsverschillen. Ook kun je hierdoor minder snel beslissingen nemen
 • Faillissement van de vennootschap betekent ook faillissement van de vennoten
 • Bij het overlijden van een vennoot kunnen er financiële moeilijkheden komen als de familie hun aandeel in de vennootschap opeisen. Je kunt dit voorkomen door een compagnonverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert bij het overlijden van één der firmanten het verzekerd bedrag uit aan de andere firmanten.

 De balans van de VOF

 

De balans van de VOF wijkt af van die van een éénmanszaak. In het firmantencontract staat omschreven wat de inbreng van beide vennoten is. Dit vermogen hoeft niet in zijn geheel te worden voldaan (gestort) maar kan in gedeelten worden betaald. Het gedeelte wat nog niet is betaald is het: vermogen nog te storten (vermogen nts ).

Anders dan bij een eenmanszaak komt op de balans van de vennootschap onder firma wel de rekening Privé voor. Als de rekening Privé debet op de balans staat, dan wil dit zeggen dat de vennoot nog een schuld aan de VOF. heeft. Staat de rekening Privé credit op de balans, dan heeft de vennoot een vordering op de VOF. Je kunt dus zeggen dat de rekeningen Vermogen, Vermogen nog te storten en de rekening Privé tesamen het geïnvesteerde eigen vermogen van de vennoot weergeven. Ook de vennootschap onder firma is verplicht een jaarrekening samen te stellen.

De verdeling van de winst wordt in het firmantencontract vastgelegd. Er wordt dan meestal gekeken naar het vermogen wat de firmanten hebben ingebracht. Daarnaast is een gedeelte van de winst bestemd voor het gewaardeerd loon, dit is een vergoeding voor het aantal gewerkte uren van de vennoten. Ook wordt er vaak een rentevergoeding gegeven over het gestorte vermogen van de vennoten. Als er dan nog een bedrag overblijft van de winst, dan wordt dat verdeeld over de vennoten op een vooraf vastgestelde wijze. Dit geldt ook voor eventuele verliezen. Het winstaandeel wordt gecrediteerd op de rekening Privé van de desbetreffende vennoot, het verlies wordt gedebiteerd op deze rekening

                                     

Voorbeeld:  vet gedrukt is afwijkend t.o.v. de balans van een éénmanszaak

 

Debet

Balans

credit

 

 

  Vermogen vennoot X

€………

 

 

   Vermogen vennoot Y

€……….

Vaste activa

€………

   Prive vennoot Y

€………

Vlottende activa

€……….

   Vreemd vermogen lang

€………

Liquide middelen

€………

   Vreemd vermogen

€………

Prive vennoot X

€………

   Winstsaldo

€………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring

 

 • Het deelnemende vermogen van beide vennoten (vermogen vennoot X en Y) staat in het firmacontract. Dit is het eigen vermogen van de onderneming;
 • Aan het eind van het jaar komt de winst op de balans te staan;
 • De winst moet nog worden verdeeld.
 • De verdeelde winst wordt geboekt op de privé rekeningen van de vennoten;
 • Als privé debet staat op de balans dan heeft een vennoot schuld aan de firma;
 • Als privé credit staat op de balans dan heeft de vennoot een bedrag tegoed van de firma;

 

 

Voorbeeld

De balans van de VOF van Dorst/ de Groot ziet er als volgt uit

 

Balans voor winstverdeling per 31-12-2004

Winkelpand

Inventaris

Debiteuren

Voorraad

Privé van Dorst

Vermogen van Dorst nts

Vermogen de Groot nts

Bank

Auto

 

€ 200.000,00

-       50.000,00

-       10.000,00

-       15.000,00

-       25.000,00

-       45.000,00

-       55.000,00

-       65.000,00

-       25.000,00

 

Vermogen van Dorst

Vermogen de Groot

Hypotheek

Crediteuren

Rekening-Courantkrediet

Privé de Groot

Winstsaldo

€  145.000,00

-  155.000,00

-    50.000,00

-    15.000,00

-      5.000,00

-    20.000,00

-  100.000,00

 

 

 

 

€ 490.000,00

 

€ 490.000,00

 

Vraag a. Hoe groot is het vermogen dat Van Dorst in de firma heeft gestort

 

Van Dorst zou voor € 145.000,- deelnemen in de firma. Dit bedrag staat credit op de balans. Aan de debetkant van de balans staat dat van Dorst nog € 45.000,- moet storten. Van Dorst heeft dus een bedrag van € 145.000,-  - € 45.000,- = € 100.000,- gestort in de firma.

nts = nog te storten

 

Vraag b. Leg uit waarom de rekening Privé van Dorst debet op de balans staat

 

De VOF van Dorst/ de Groot heeft van Van Dorst nog € 25.000,- tegoed.

 

 

Volgens het firmantencontract van de VOF van Dorst/ de Groot wordt de winst als volgt over de vennoten verdeeld:

-       de Groot ontvangt een bedrag van € 35.000,- en van Dorst ontvangt € 30.000,-

-       Beide vennoten ontvangen 4% over het gestorte eigen vermogen

-       Een eventueel restant wordt onder beide vennoten gelijkelijk verdeeld.

 

 1. Verdeel de winst over de beide vennoten

 

Winstsaldo

Van Dorst

De Groot

 

€ 100.000,-

€   65.000,-

€   35.000,-

€     8.000,-

€   27.000,-

€   27.000,-

€             0,-

 

€  30.000,-

 

€ 35.000,-

 

€   4.000,- 

(4% van € 145.000 - € 45.000 = € 100.000)

€   4.000,-

(4% van € 155.000 - € 55.000 = € 100.000)

€ 13.500,-

( € 27.000  / 2 = € 13.500)

 

Totaal € 47.500,00

€  13.500,-

(€ 27.000 / 2 = € 13.500)

 

Totaal € 52.500,00

 

 

 Joomla template made by HeJian