Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Vereniging

icon Vereniging

Vereniging

 Algemeen

 Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die samen een bepaald doel willen verwezenlijken. Het doel van een vereniging mag niet het maken van winst zijn, om het daarna onder de leden te verdelen. Een vereniging mag wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering benoemt meestal een bestuur uit haar midden. Dit bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de vereniging.

Een van de bekendste verenigingen die je kent is de ANWB.

Oprichtingsvereisten
Alle verenigingen zijn rechtspersonen. Er zijn twee soorten verenigingen:

 1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.
 2. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister.

In de statuten worden de belangrijkste regels van de vereniging vastgelegd. Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • de naam
 • de plaats van vestiging
 • het doel
 • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • de wijze van bijeenroeping van de Algemene Vergadering
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
 • de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is ook een notariële akte vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gehanteerd, waarin de specifieke regels voor de vereniging zijn opgenomen.

 

Aansprakelijkheid
De bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Ook na ontbinding en faillissement is dit nog steeds niet het geval.
Alleen als de vereniging onder de vennootschapsbelasting valt, is de anti-misbruikwetgeving van toepassing. Bestuurders van deze verenigingen kunnen onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.
Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn, net als de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. Het bestuur van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, kan de vereniging inschrijven in het handelsregister. Hierdoor zijn de bestuurders slechts hoofdelijk aansprakelijk ,wanneer de wederpartij aannemelijk maakt, dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

 

 Sociale zekerheid
Bestuurders van verenigingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen wel werknemers in dienst hebben.

Continuïteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:

 • als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen
 • door het ontbreken van leden
 • als gevolg van een faillissement

Vereniging en belastingen
Een vereniging die een onderneming drijft, moet vennootschapsbelasting betalen over de winst. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er voldoende arbeid en organisatie bestaat, waarmee stelselmatig winst wordt gemaakt en concurrerende werkzaamheden plaatsvinden. Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de Belastingdienst.

Coöperatie/ onderlinge waarborgmaatschappij
De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende wetgeving geldt.

Vereniging van Eigenaars (VvE)
Een koper van een appartement wordt eigenaar van een appartementsrecht (een aandeel) in een gebouw. Dit geeft het alleenrecht op het gebruik van een bepaald deel van het gebouw. De appartementsrechten staan in een notariële 'akte van splitsing'. De akte en bijbehorende tekening worden geregistreerd bij het kadaster. Eén van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het 'reglement van splitsing', waarin bepalingen en voorschriften staan voor de eigenaars. Alle appartementseigenaars zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Het doel van de VvE is de behartiging van gemeenschappelijke belangen, zoals het onderhoud van het gebouw en technische installaties. 

 Joomla template made by HeJian