Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

W

Waarde
Getal, de kwantitatieve betekenis van een grootheid. Elke grootheid bestaat uit een naam, een waarde en een eenheid. De eenheid geeft betekenis aan het getal dat de waarde weergeeft (vaak wordt de eenheid aangeduid als de dimensie). Voor nadere informatie zie de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse.
In de betekenis van gebruikswaarde: de emotionele betekenis die iemand toekent aan een product of dienst.
In de betekenis van ruilwaarde:een schatting van het geldbedrag dat een product of dienst in het economisch verkeer kan opbrengen. Bijvoorbeeld: de waarde van een huis in bewoonde staat is anders dan de waarde van een huis dat vrij opleverbaar is [euro/stuk].
Misconceptie: de prijs. De prijs kan in bepaalde situaties wel een indicatie zijn van de waarde, maar een product kan boven of onder zijn waarde verkocht worden, al naar gelang de situatie. Een gestolen fiets heeft doorgaans een grotere waarde dan een heler er voor betaalt. 
 
Waarde in het vrije economische verkeer
Waarde die een gebouw heeft in een situatie dat het zonder huurverplichtingen of andere claims verhandeld kan worden op de vrije markt [euro per stuk]. Zodra een gebouw verhuurd is, heeft het ook een huurwaarde. De marktwaarde is dan een afgeleide van zowel huurwaarde als waarde in het vrije verkeer al naar gelang de kracht van de huurrechten.

Waardevermindering
Afname van de waarde van vaste of vlottende activa in het economisch verkeer. Deze waardevermindering kan geconstateerd worden via impairment volgens de regels van IFRS. De waardevermindering moet wel duurzaam zijn, waarbij duurzaam de term is die de RJ gebruikt. In de volksmond gaat het om bijzondere waardeverminderingen. 

Warenhuis
een detailhandel/ winkel met veel verschillende productsoorten dus een breed (en ondiep) assortiment. Bijvoorbeeld V en D. {Marketing}
zie ook: Hoofdstuk 15 Basisboek marketing (boekema)

Weblog
Website(vaak van personen) waar steeds nieuwe informatie geplaatst wordt over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld de belevenissen van een dag {Marketing}
synoniem: blog

Webvertising 
Vorm van internetmarketing dat bestaat uit adverteren op Internet via (reclameblokje) banners, doorschakeling (links) ed{marketing}

wederverkoper (resellers)
Persoon of organisatie die product inkoopt en in nagenoeg dezelfde staat weer verder verkoopt of verhuurt {marketing}

Weerstandsvermogen
Grootheid die het CFV in het leven heeft geroepen om de levensvatbaarheid van een woningcorporatie of verbinding (van een woningcorporatie met andere rechtspersonen) te beoordelen {Externe verslaggeving voor niet commerciële organisaties}. Zij voert deze beoordeling uit met behulp van de ‘Methodiek financiele beoordeling corporaties’ die zich richt op de waardering van de vaste activa en een risico-analyse.
Het weerstandsvermogen valt uiteen in drie concepten:
Het gepresenteerde weerstandsvermogen: dat wat voorvloeit uit het volkshuisvestingsverslag van een woningcorporatie of een verbining waar de woningcorporatie deel van uit maakt.
Berekening: Eigen vermogen + egalisatierekening + voorziening onderhoud + overige voorzieningen - immateriele vaste activa - herwaarderingsreserve (= verschil actuele waarde en historische kostprijs).
Het gecorrigeerde weerstandsvermogen: aanpassingen vanuit het CFV om alle woningscorporaties op eenzelfde vergelijkingsbasis te brengen.
Berekening: Gepresenteerd weerstandsvermogen + of - correcties in de bedrijfswaarde + of - correcties in de rentabiliteitsvoet. Zowel bij de berekening van de bedrijfswaarde als de omvang van de uitstaande verplichtingen kan er een verschil zijn tussen de gehanteerde disconteringsvoet en de rentevoet van leningen, zoals het CFV die hanteert.
Het minimaal vereiste weerstandsvermogen: op basis van een zestal risicofactoren bepaalt het CFV het weerstandsvermogen dat minimaal noodzakelijk is voor een woningcorporatie of de verbinding waar zij deel van uitmaakt.
Er is sprake van voldoende weerstandsvermogen als het gecorrigeerde weerstandsvermogen groter is dan het minimaal vereiste weerstandsvermogen.

Welstandsklassen. 
Bij deze indeling zijn onder meer inkomen, beroep en opleiding(sniveau), leeftijd en mate van leidinggeven de indelingscriteria. Er worden in Nederland globaal drie groepen, waarin vijf welstandsklassen (van A naar D, A is hoogst) worden ingedeeld, onderscheiden.

Werkelijke kosten
Waarde die een ondernemer opoffert tijdens het productieproces uit te drukken in periodekosten [euro/periode] {Kostencalculatie}.
Synoniem:feitelijke kosten
Synoniem: kosten (indien er geen sprake is van toegestane kosten, dan is het ook niet zinvol om over werkelijke kosten te praten).
 
Werkkapitaal
(Bruto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen.
(Netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva {Externe Verslaggeving} (zie balansmodel C van de wettelijke modellen) bij bedrijfseconomische-modellen.nl. Dit bedrag is dus gelijk aan het Eigen Vermogen plus het Lang Vreemd Vermogen minus de vaste activa.
(Geïnduceerd netto werkkapitaal): som van alle vlottende activa inclusief de liquide middelen minus alle vlottende passiva voor zover die vanuit de omzet geïnduceerd zijn {Financiering}.
zie ook uitleg liquiditeit:


Werkzaam vermogen
Vermogensbehoefte op basis van het totaal der activa: som van geïnduceerd vermogen en autonoom vermogen.
Vermogensbehoefte voor zover niet verzorgd door geïnduceerd vermogen, d.w.z. door vermogen dat uit leverancierskrediet is voortgekomen. Deze vermogensbehoefte moet verzorgd worden door autonoom vermogen.
 
Wettelijke reserve
Wettelijk (artikel 365 van Titel 9 2BW) voorgeschreven posten die aangeven welk bedrag geactiveerd is voor oprichtingskosten (c.q. uitgaven), emissiekosten (c.q. emissieuitgaven) en R- en D- kosten (c.q. uitgaven). Deze bedragen moeten in maximaal 5 jaar afgeschreven worden, zodat ze geleidelijk verdwijnen van de debet- en creditzijde van de balans.


Wild cats (Anglicisme)
Een product (of bedrijfsonderdeel) met een klein relatief marktaandeel en een grote marktgroei.
Synoniem: question mark {marketing} zie uitleg BCG

Winst
Algemene term om een positief bedrijfsresultaat te omschrijven [euro/periode] {Financiering}.
Algemene term om een bedrijfsresultaat te omschrijven, ongeacht of het positief of negatief is [euro/periode] {Micro Economie}.
Voorbeeld: TW = TO - TK, ofwel de Totale Winst = Totale Opbrengst - Totale Kosten.
Synoniem: nettowinst [euro/periode].
Synoniem: nettowinstopslag [euro/stuk].
Synoniem: brutowinst [euro/periode].
Synoniem: brutowinstopslag [euro/stuk].  zie ook: uitleg
 
Winst per aandeel (WPA)
Nettowinst per aandeel: nettowinst gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen [euro/periode/aandeel, gemakshalve uitgedrukt als: euro/aandeel].
Synoniem: Earnings per share (EPS). {Externe Verslaggeving}
 
Winst voor belasting
Bedrijfsresultaat na verrekening van de rentelasten en rentebaten en voordat de vennootschapsbelasting eraf gaat [euro/jaar] {Financiering}.
Synoniem: resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening {Externe Verslaggeving}.

Winstdeling
Beloning van werknemers op basis van afspraken vooraf over een percentage in de nettowinst van het bedrijf als aan bepaalde condities is voldaan. Engels equivalent: profit sharing.
Beloning van werknemers op basis van afspraken vooraf over besparingen op de kosten of andere voordelen die behaald zijn in het productieproces. Engels equivalent: gain sharing.
 
Winstegalisatie
Bewuste en vrijwillige acties van het management om de stijgingen en dalingen in de winst te herleiden tot een langzaam stijgend winstverloop. Winstegalisatie is dus de tegenhanger van Big Bath accounting.

Winstmanipulatie
De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat voorbij gaat aan de wettelijke regelingen en dat streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld winstegalisatie. Winstmanipulatie is dus een tegenpool van winststuring.

Winststuring
De keuze van een bestuurder om een beleid te voeren dat binnen de wettelijke regelingen streeft naar het realiseren van een vooropgezet doel, bijvoorbeeld winstegalisatie. Winststuring is dus een tegenpool van winstmanipulatie.

Winstval
.Afname van de winst in een bepaalde periode, vergeleken met een vorige periode [euro/periode] {Financiering}.
Omslag van winst naar verlies in een bepaalde periode, vergeleken met een vorige periode [euro/periode] {Financiering}.

Winstwaarschuwing
Mededeling van een bedrijf dat de werkelijke winst lager zal uitvallen dan de voorspelde winst {Financiering}.
Mededeling van een bedrijf dat de verwachte winst waarschijnlijk uitdraait op een verlies {Financiering}. 

Wit merk
Ongemerkt artikel  ;Alleen de soortnaam wordt vermeld {marketing}
Synoniem: generieke merk

Woningcorporatie
Een woningcorporatie is een is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Zij kunnen de vorm hebben van een vereniging of een  stichting.  De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Woningcorporaties kunnen verbindingen aangaan en moeten daarom jaarlijks een volkshuisvestingsverslag uitbrengen naast hun eigen jaarverslag.


WOZ-waarde
Waarde zoals die in de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) benoemd staat. Gemeenten moeten vanaf 2007 jaarlijks de WOZ-waarde van woonhuizen, kantoorpanden, sportterreinen, e.d. via taxatie vaststellen om een uniforme basis te creëren voor diverse soorten van belastingen. De WOZ-waarde is doorgaans een bepaald percentage (60% tot 80%) van de waarde in het vrije economische verkeer. Daarmee komt de waarde in de buurt van de marktwaarde van gebouwen

Afkortingen

WPA: winst per aandeel
Dat wil zeggen: de nettowinst per aandeel, zie: winst per aandeel.

WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Fonds dat, om goedkope financiering van de sociale woningbouw mogelijk te maken, borg staat voor de financiering aan woningcorporaties ten behoeve van geldgevers.
Vergelijk: Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarmee particuliere woningbezitters een rentekorting kunnen bedingen. 


 Joomla template made by HeJian