Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Eenmanszaak

icon Eenmanszaak

 Algemeen

 De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is.

Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal zelfstandig. Je kunt naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. Wel kunnen er meerdere mensen werken, want je kunt natuurlijk altijd personeel in dienst nemen.

Oprichtingsvereisten

De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen notariële akte hoeft te worden opgemaakt bij een notaris. Wel is het verplicht je te laten inschrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel. In dit handelsregister zijn de belangrijkste gegevens van de onderneming en eigenaar opgenomen om derden (mensen buiten de onderneming) de mogelijkheid te geven informatie op te vragen betreffende de onderneming.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Enkele belangrijke gegevens zijn:

 -          handelsnaam;

-          doel en aard van het bedrijf;

-          persoonlijke gegevens van de eigenaar;

-          datum van inschrijving in het handelsregister;

-          vestigingsplaats;

-          betalings-  en leveringsvoorwaarden.

 
De wijze van financiering;

 

-          Het eigen vermogen blijft beperkt tot datgene wat de eigenaar inbrengt.

-          Over het algemeen is het lastig om vreemd vermogen aan te trekken vanwege de vereiste zekerheidsstellingen van de bank. Hoe groter het eigen vermogen des te meer vreemd vermogen je kunt lenen.

-          De persoonlijke ondernemingsvorm is minder geschikt voor bedrijven die veel kapitaal nodig hebben.

 
De aansprakelijkheid;

De eigenaar is zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van het bedrijf. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming, kunnen zich verhalen op je privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van de onderneming aanspreken. Als de zaak failliet gaat, gaat ook de eigenaar failliet.

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen ook de bezittingen van uw echtgenoot onder de aansprakelijkheid. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt je dit voorkomen. Vaak hebben huwelijkse voorwaarden echter minder effect, omdat banken de echtgenoot laten mee tekenen voor leningen. De echtgenoot kan dan toch door de bank aansprakelijk worden gesteld.


De wijze van leidinggeven;

-          De leiding van deze ondernemingsvorm is in handen van één persoon die tevens de  eigenaar is.

-          Alle belangrijke functies zijn als het ware verenigd in één persoon, de eigenaar moet overal verstand van hebben, dit kan een nadeel zijn;

-          Een voordeel is dat de eigenaar slagvaardig kan optreden en snel beslissingen kan nemen.

 

De continuïteit/ Bedrijfsopvolging (= voortbestaan);

Omdat er bij een eenmanszaak geen onderscheid bestaat tussen privé en de zaak, moet je een aparte regeling treffen, die ervoor zorgt dat uw onderneming blijft bestaan na je overlijden. Als je dat niet doet, kunnen je erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, waardoor het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd. Ook doet je er verstandig aan een regeling te treffen, waarmee je jou onderneming over kan dragen aan een andere persoon.


De fiscale regeling;

-          De éénmanszaak valt wat de belastingheffing betreft onder de inkomstenbelasting. Vooral bij een hogere winst is dit ongunstig omdat het tarief van de inkomstenbelasting hoger is ( tot 52%) dan het tarief van de vennootschapsbelasting (25%). Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden kan een BV fiscaal gunstiger zijn.  Zelfs tot een winst van € 200.000 kan een Eenmanszaak fiscaal gunstiger zijn.

-          Een eigenaar van een éénmanszaak is geen werknemer en valt dus niet onder de werknemersverzekeringen ( WAO, ZiekteWet etc.). tegen werkloosheid kan een ondernemer zich ook niet verzekeren.

-          De winst van deze ondernemingsvorm valt geheel ten goede aan de ondernemer/eigenaar zelf.

-          Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent, kunt je in aanmerking komen voor een aantal belastingfaciliteiten, zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening (pensioen voor ondernemers). Je moet dan wel aantoonbaar 1225 uren per jaar werken in de zaak.

-     Je  kunt voor het arbeidsongeschiktheidsrisico een particuliere     

      arbeidsongeschiktheidsverzekering   

afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij.   Je kunt wellicht ook terecht bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

 Iedere inwoner van Nederland, dus ook de eigenaar van een eenmanszaak, valt onder de volksverzekeringen. De bekendste volksverzekering is de AOW (Algemene Ouderdomswet).


De publicatieplicht.

-          Persoonlijke ondernemingen zijn niet verplicht hun jaarrekening te publiceren. Wel moet er een jaarrekening worden opgesteld voor de fiscus/ belastingdienst.

      Alleen de belastingdienst hoeft dus te weten hoeveel winst/ verlies ze gemaakt          

      hebben en hoe de balans er uit ziet.

 Voordelen en nadelen van een eenmanszaak

 

Voordelen

 

Nadelen

 

  • Je kunt alleen beslissingen nemen waardoor snelle besluitvorming mogelijk is
  • Geen meningsverschillen met anderen
  • De winst hoef je niet te delen
  • Je bent persoonlijk aansprakelijk
  • Je moet als ondernemer van alle markten thuis zijn
  • Voorbestaan van de onderneming is in handen van 1 persoon
  • Moeilijk om vreemd vermogen aan te trekken
  • Pensioenreserve mag niet hoger zijn dan eigen vermogen

 

 Balans en resultatenrekening van de eenmanszaak

                        De balans van een eenmanszaak ziet er als volgt uit:

Debet

                   Balans

credit

Vaste activa

€ ……….

Eigen vermogen

€………

Vlottende activa

€……….

Vreemd vermogen lang

€……….

Liquide activa

€……….

Vreemd vermogen kort

€……….

 

€……….

 

€……….

Een balans met bovenstaande indeling noemen we een liquiditeitsbalans

 Aan de debetzijde staan de bezittingen verdeelt in:

Vaste activa : langer dan 1 jaar beschikbaar: o.a.

 -          Pand

-          Inventaris

-          Transportmiddelen

 Vlottende activa: korter dan 1 jaar in het bedrijf: en snel in geld om te zetten o.a.

 -          Debiteuren

-          Voorraad

 Liquide activa of geld: o.a.

 -          Kas

-          Bank

 Aan de creditzijde van de balans staat hoe je aan het geld gekomen bent om de bezittingen te betalen verdeeld in:

 Eigen vermogen:  eigen ingebracht vermogen  o.a.

 -          Eigen geld

-          Privé activa (bijvoorbeeld: een auto, computer)

 Vreemd vermogen lang:  langer dan 1 jaar beschikbaar in de onderneming, o.a.

 -          hypotheeklening

-          Banklening

 Vreemd vermogen kort: korter dan 1 jaar beschikbaar in de onderneming, o.a.,

 -          Crediteuren

-          Rekening courantkrediet.

 

De resultatenrekening:

       Omzet                                €  ……………..

-          Inkoopwaarde van de omzet              €  ……………..

      Brutowinst                                    €  ……………..

-          Kosten                                 €  ……………..

Nettowinst                                      €  ……………..


Vermogensaspecten van de eenmanszaak

 Het geld dat je als eigenaar van een eenmanszaak inbrengt, noem je het eigen vermogen. Het eigen vermogen staat credit op de balans. Dit eigen vermogen kan in de loop van het jaar toenemen of afnemen door privé-opnamen of privé-stortingen. In het algemeen kun je zeggen dat het eigen vermogen toeneemt als:

-       je geld stort uit je privé-vermogen

-       je de winst van de afgelopen periode in de zaak laat zitten

 
Het eigen vermogen neemt af als:

-       je verlies lijdt

-       je meer geld uit de zaak neemt voor privé-doeleinden dan de winst toelaat

 Je kunt dan ook het eigen vermogen aan het einde van een periode als volgt berekenen:

 

 

Eigen Vermogen aan het begin van het boekjaar

 

……………………………..

 

 

Nettowinst / Verlies

 

 

……………………………..   +/ -

______________________

 

 

 

 

 

..…………………………….

 

Privé-opnamen

 

………………………………. -

______________________

 

 

 

 

 

……………………..………...

 

Privé-stortingen

 

 

Eigen Vermogen aan het eind van het boekjaar

 

 

……………………..………… +

_______________________

 

………………………………..

 

 

Voorbeeld

 

Jikke Becx is eigenaar van Siësta Travel in Tilburg. Aan het begin van het boekjaar op 1 januari staat het eigen vermogen voor € 700.000,00 op de balans. In het afgelopen boekjaar heeft hij € 100.000,00 uit de zaak genomen voor levensonderhoud en een welverdiende vakantie. In dat jaar heeft hij ook nog een prijs van € 20.000,00 gewonnen in een loterij, waarvan hij € 10.000,00 in zijn zaak stort. De nettowinst bedroeg in dat jaar € 170.000,00

Bereken het eigen vermogen aan het eind van het boekjaar voor Jikke

 Uitwerking

 

Eigen vermogen aan het begin van het boekjaar

Nettowinst

Privé-opnamen

 

Privé-stortingen

Eigen vermogen aan het einde van het boekjaar

€  700.000,00

€  170.000,00  +

€  870.000,00

€  100.000,00  -

€  770.000,00

€    10.000,00  +

€  780.000,00

 

 Een eigenaar van een eenmanszaak is verplicht een jaarrekening op te stellen. Onder de jaarrekening wordt verstaan de balans, de winst- en – verliesrekening en de toelichting op deze stukken.

 

 

 

 Joomla template made by HeJian