Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Saldo
Het verschil tussen twee gedragen: het totaal van de debet-kolom en de credit-kolom. Voorbeeld saldo kasontvangsten: het verschil tussen ontvangsten en uitgaven via de kas.
Vergelijk het doelsaldo van een sportclub: het verschil tussen het aantal doelpunten voor en het aantal doelpunten tegen.

Schaars
Zelden, ternauwernood, bijna niet: schaars beloond worden {Spreekstaal}.
Slechts in geringe hoeveelheid beschikbaar: geld is schaars {Spreektaal}. Zie ook schaarste.
Alles wat niet in overvloed aanwezig is en waar je geld voor moet betalen om het te krijgen: Economie is de wetenschap die zich richt op het kiezen uit schaarse middelen {Economische definitie}. Volgens economen zijn dus alle goederen schaars zodra er een prijs voor bestaat.
 
Schaarste
De omstandigheid dat iets in onvoldoende hoeveelheid beschikbaar is: schaarste aangeld of arbeidskrachten of middelen.
Gebrek aan eerste levensbehoeften: tijden van schaarste.
 
Schuld
Bedrag dat iemand had moeten betalen, maar waarvan de betaling nog niet is verricht [euro] {Spreektaal}.
Bedrag dat direct opvorderbaar is in het geval van een faillissement, maar dat vervolgens wordt omgezet in een vordering {Juridische term}
Vreemd vermogen waarvan de vervaldatum is verstreken [euro] {Financiering}. Zie ook schuldenvrij.
Al het vreemde vermogen, ongeacht of de vervaldatum is verstreken. Dus geld dat geleend is om bedrijfsmiddelen te financieren [euro] {Bedrijfsadministratie}.
Totaal vermogen: alle passiva op de balans [euro] {Bedrijfsadministratie}.
 
Schuldenvrij
Een onderneming is schuldenvrij als er geen vreemd vermogen is waarvan de vervaldatum is verstreken (dus aansluitend bij betekenis 2 van het begrip Schuld).

Scontro
Opstelling in balansvorm (naast elkaar) : debet-kolom en credit-kolom die een gelijk totaal krijgen omdat het saldo in de kolom met het laagste totaalbedrag is toegevoegd. Vergelijk de winkelier die wisselgeld teruggeeft en dan gaat optellen tot hij uitkomt bij het bedrag dat de klant heeft gegeven.
Deze manier gaf in het traditionele boekhouden een enorme verkorting in het aantal berekeningen, omdat alle bedragen die bij elkaar opgeteld moeten worden in de ene kolom staan en alle bedragen die er vanaf moeten bij elkaar in de andere kolom komen. Aan het eind van een periode kan dan in één keer het verschil (c.q. saldo) bepaald worden.

Search engine advertising (SEA) 
Het plaatsen van een zoekwoord gekoppelde advertenties bij zoekmachines {marketing}

Search engine marketing (SEM) 
Promotie van websites, vooral door SEO en SEA {marketing}

Search engine optimization  ( SEO)
Het verhogen van de plaatsing van websites van zoekmachines {marketing}

Search engine submission 
Het toevoegen van een website aan een zoekmachine{marketing}

Secundaire betalingsmiddelen (liquiditeiten)
Tegoeden of waardepapieren die in korte tijd en zonder veel kosten zijn om te zetten in primaire liquiditeiten. Bijvoorbeeld vreemde valuta, effecten die op de beurs verhandelbaar zijn en opvraagbare spaargelden.
zie ook uitleg algemene economie

Securitisatie
Elk proces dat een financiële relatie omzet in een transactie. Bijvoorbeeld het uitbrengen van aandelen maakt het mogelijk om het eigenaarschap van een bedrijf met anderen te delen. Ook het uitbrengen van obligaties maakt het mogelijk een vordering om te zetten in een verhandelbaar document.
Het structureren van toekomstige belangen om financiering te krijgen door toekomstige cshflows in hun geheel over te dragen aan één of meer beleggers. Het is dus geen lening, maar de verkoop van toekomstige inkomsten aan een SPE (Special Purpose Entity). Deze SPE kan vervolgens openbaar verhandelbare effecten (zoals obligaties) uitbrengen die hun kracht ontlenen aan bijvoorbeeld bankgaranties voor de SPE.
Synoniem:Asset securitisatie 

Segmentatiecriteria 
Kenmerken waarmee segmenten kunnen worden beschreven zoals gedrag, demografisch (bevolkingsopbouw, inkomen), geografisch (waar) , psychografisch (levenstyle) {marketing}
zie ook uitleg marketing.

Segmenteren 
Het verdelen van de markt in groepjes op basis van bijvoorbeeld: gedrag, demografisch (bevolkingsopbouw, inkomen), geografisch (waar) , psychografisch (levenstyle) {marketing}
zie ook uitleg marketing.

Selectie-indicator
Hoe groot zijn de huidige verkooppunten (op basis van hun gemiddelde omzet in de productgroep)? {marketing}
Synoniem(= relatieve grootte indicator)
zie ook distributiekengetallen.
zie ook basisboek marketing.hoofdstuk 18.3

Selectieve distributie  
De aanbieder uit alle in aanmerking komende verkooppunten in een gebied er een beperkt aantal kiest, onder meer op basis van de locatie, de grootte en het imago van de zaak{marketing}
zie ook distributiekengetallen.
zie ook basisboek marketing.hoofdstuk 18.3

Sentiment
 
Gevoel.
Gevoelsmatige stemming over de gang van zaken met betrekking tot de aandelenkoersen op de effectenbeurs.
Negatieve stemming over de gang van zaken met betrekking tot de aandelenkoersen op de effectenbeurs. 

Service: 
Elke vorm van dienstverlening voor, tijdens en na de aankoop, waardoor het product gemakkelijker wordt gekocht en gebruikt en herhalingsaankopen worden bevorderd{marketing}

Servicegraad:  
Mate waarin de leveringsafspraken worden nagekomen : hoe vaak je van de honderd keer daadwerkelijk levert{marketing}

Slidevertising 
Een vorm van advertising dmv slides (dia's van powerpoint). Bijv: Coffeecompany heeft gratis slides beschikbaar op www.freecoffee4students.nl{marketing}

Sloopkosten
Misconceptie: [bedrag gemeten in euro] kosten moet zijn: uitgaven, want feitelijk zijn het: sloopuitgaven. Vergelijk ook met andere kosten die geen kosten zijn, zoals: emissiekosten, installatiekosten en transactiekosten.
Kosten van de sloop voor zover de sloopuitgaven zijn toegerekend naar het bedrijfsresultaat in een bepaalde periode [euro/periode].
 
Sloopuitgaven
Uitgaven voor het verwijderen van een machine die afgeschreven is [euro]. De sloopuitgaven maken het verschil uit tussen de residuwaarde en de restwaarde.

Slotkoers
Koers van een aandeel of obligatie aan het eind van de dag op een (virtuele) effectenbeurs.

Slotting fee 
Een bedrag gevraagd door webbeheerders aan adverteerders op premium advertentie plaatsten {marketing}

Solvabiliteit
Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1 jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Verhouding tussen de liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen].
De eerste benadering is dan:
- totale activa / totaal vreemd vermogen.
Elke andere verhouding die een benadering geeft voor de bovenstaande grootheid, of die daarvan is afgeleid. Het hangt van de situatie af welke vorm op welk moment het meest geschikt is.
Voor de onderstaande geldt: hoe hoger de waarde, hoe gunstiger het is:
- totale vermogen / vreemd vermogen;
- eigen vermogen / vreemd vermogen;
- eigen vermogen / totaal vermogen.
Voor de onderstaande geldt: hoe lager de waarde, hoe gunstiger het is:
- vreemd vermogen / totaal vermogen;
- vreemd vermogen / eigen vermogen;
- totale vermogen / eigen vermogen;
zie ook uitleg solvabiliteit:

Som der kosten
Misconceptie: som (totaal) van alle kosten die een bedrijf in een periode gemaakt heeft.
Som van verkoopkosten en algemene beheerskosten (dus de inkoopkosten en de interestkosten vallen hier buiten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}, zie: model F, model H en model J).
Som van loonkosten, sociale lasten, afschrijvingskosten en overige bedrijfskosten met uitsluiting van inkoopkosten en interestkosten {Externe Verslaggeving}, zie: model I).
 
Sparen
Geld niet uitgeven (synoniem = besparen) {Spreektaal}.
Geld niet consumeren {Macro-economie}.
Geld uitzetten tegen vergoeding op een bank of geld beleggen in aandelen of obligaties (het geld blijft dus in circulatie) {Monetaire Economie}. Tegenhanger van oppotten.
Geld reserveren voor later via banktegoeden, beleggen of pensioenrechten opbouwen.
 
Specialisatie
Beperking van het verkoopassortiment (tegenhanger van parallellisatie dat verbreding van het assortiment in houdt) {Externe Organisatie} .
Uitsplitsing van de organen in een bedrijf in kleinere eenheden, zodat ieder zich toe kan leggen op een beperkt aantal taken {Interne Organisatie}.
Verhoging bekwaamheid door iemand die zich toelegt op een bepaald soort werk in een organisatie, met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen {Personeelswerk} .
 
Speculeren
Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsveranderingen tussen twee tijdstippen. Misconceptie: arbitrage.
Misconceptie: beleggen.
 
Sponsoring
Het beschikbaar stellen van financiële middelen aan sporters of aan andere organisaties met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit voor de sponsor te verzorgen. Indien er geen tegenprestatie is, dan is er sprake van subsidie of een stipendium.

Staat
- De juridische positie van een land. {Staatsrecht}
-Financieel overzicht van twee of meer kolommen {Administratie}, zoals ‘De Staat van Herkomst en Besteding van Middelen’ als formeel overzicht van alle inkomsten en betalingen die in een NV hebben plaatsgevonden in een jaar, of ‘De Staat van Baten en Lasten’ als formeel overzicht van alle ontvangsten en uitgaven die hadden moeten plaatsvinden in een niet-commerciële organisatie.
-De stand van zaken (Volksmond}, onder andere een staat van dienst. 

Staffel
Kolom die een overzicht geeft van optellingen en aftrekkingen waarbij na elke bewerking het saldo wordt bepaald. Deze manier van rekenen is een verkorte manier om een reeks bewerkingen uit te voeren door steeds verder te gaan met het bedrag dat al berekend was en daar een volgend bedrag bij op te tellen of af te trekken.

Standaardkosten
Vastgestelde normen voor de toename van de waarde van de voorraad goederen in bewerking of de voorraad gereed product bij homogene massaproductie, tijdens het productieproces [euro/periode]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.
Synoniemen: toegestane kosten en kosten (definitie 5).
Misconceptie: verwachte kosten, want deze kunnen ook betrekking hebben op verspilling die de ondernemer verwacht.

Standaardkostprijs
Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro/stuk]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}.
Synoniemen: kostprijs en commerciële (standaard)kostprijs (als onderscheidende term van de fabricagekostprijs).
zie ook uitleg kostprijs.
Kijk ook bij: www.bedrijfseconomische-modellen.nl.

Standaardprijs
Prijs die een bedrijf hanteert als norm voor de kostencalculaties [euro/stuk, euro/kg, euro/liter, etc.]. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl: uitsplitsing grondstoffen of bedrijfseconomische-modellen.nl: uitsplitsing arbeid {Kostencalculatie}.
Vaste verrekenprijs (bijzondere vorm van een norm, omdat naast de inkoopprijs ook opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in de norm). Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl  {Kostencalculatie}. 
 
Stars 
Een product (of bedrijfsonderdeel of klant) met een groot relatief marktaandeel en een grote marktgroei.{marketing}
De indeling komt van de Boston Consultancy Group .
zie BCG

Statutaire reserve
Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen. Toevoeging (dotatie) aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

Stealth marketing (Anglicisme)
Een vorm van marketing waarbij je bedrijf of product promoten zonder dat de doelgroep weet dat het bedrijf zelf erachter zit. Vaak worden er zogenaamde faux blogs gebruikt waarbij het bedrijf net doet alsof er een onafhankelijke weblogger over het product schrijft. Sony Ericsson heeft een fysieke stealth campagne gevoerd waarbij 60 acteurs en actrices op straat aan voorbijgangers vroegen een foto van ze te nemen met de telefoon. {marketing}

Stelselkeuze
Een stelselkeuze vindt plaats als een bedrijf voor de eerste keer in een jaarverslag informatie moet verstrekken over een economisch proces of een boeking van een post voor de jaarrekening moet zij een wijze van rapporteren kiezen (bijvoorbeeld historische kostprijs of actuele waarde). {Externe Verslaggeving}

Stelselwijziging
Zodra een bedrijf voor het jaarverslag gekozen heeft voor een bepaalde wijze van rapporteren zal elke aanpassing of verandering in de wijze van rapporteren in latere jaren als stelselwijziging gezien worden.{Externe Verslaggeving}

Stipendium
Bijdrage in de kosten van levensonderhoud bestemd voor sporters die aan bepaalde kwalificaties voldoen [euro/periode]. Zie ook beurs. Indien sprake is van een tegenprestatie van de sporter in de vorm van reclame of publiciteit, dan gaat het om sponsoring.

Strategische Business Unit (SBU)
Bedrijfsonderdeel met eigen doelstellingen en redelijk onafhankelijk van de rest van het bedrijf.
Dit kan een product of productlijn of merk  zijn. Bijvoorbeeld: Becel bij Unillever. {marketing}
 
Stroomgrootheid
Een grootheid die afhankelijk is van de factor tijd. Voorbeeld: snelheid, deze is uitgedrukt in kilometer per uur. Kosten vormen een stroomgrootheid, omdat ze de relatie aangeven tussen een voorraadgrootheid en de periode waaraan die voorraadgrootheid gerelateerd moet worden.

Stroppenpot
Voorziening voor verliezen die in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk gaan optreden. Het bedrag staat nog wel credit op de balans, maar is al in mindering gebracht op de winst voor belastingen.

Stukproductie
Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen. Bij de productie kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van een klant. Bijzonderheid: geen voorraadvorming, hooguit onderhanden werk.
De tegenhanger is massaproductie.
Productie in kleine aantallen of in een enkel exemplaar. Ook als dat niet op bestelling, maar op voorraad gebeurt, zoals bij kunstwerken.
Ook hier is de tegenhanger massaproductie. 

Subcultuur 
Cultuur binnen een cultuur) Zo een subcultuur kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op nationaliteit (Marokkaanse gastarbeiders), ras (Afrikanen) , religieuze overtuiging of geografische locatie (Friezen), maar ook op leeftijd en gedrag (Gothic, Punk ed) {marketing}

Subliminale reclame
Reclameuiting met verborgen boodschap bijvoorbeeld gerucht ging dat oude Logo Marlboro: 3 x K was van Ku Klux Klan?


Subsidie
Toekenning van een bedrag om praktische, sociale, sportieve of ideële doelstellingen te realiseren zonder dat een tegenprestatie gevraagd wordt van de ontvanger. Zie ook: sponsoring en stipendium.


Substantialisme

Aanhangers van het substantialisme gaan ervan uit dat de onderneming pas winst maakt nadat het totale vermogen van een onderneming fysiek (als productiecapaciteit/ substantie) in waarde gelijk is gebleven. Dus dan moet op een of andere manier de inflatie gecompenseerd zijn voordat er sprake is van winst. Dit staat tegenover het nominalisme dat ervan uitgaat dat elke toename van het eigen vermogen als winst aangemerkt moet worden. Bij het nominalisme worden de gevolgen van inflatie buiten beschouwing gelaten.

zie uitleg waarderingsstelsels

Subviral Video's  
Een onderdeel van Viral marketing, maar nu veelal niet gemaakt door het bedrijf van de maker van de oorspronkelijke commercial.
De video lijkt op echte commercials en is gemaakt als grap op het origineel. Een voorbeeld is de officiele commercial van Ford Ka waarbij een duif bewusteloos wordt geslagen door een dichtklappend autodak. De subviral variant liet een kat zien die werd onthoofd door het autodak. Het resultaat was dat de video veel rondgestuurd werd en er veel gekeken werd.) {marketing}

Supplier development {Anglicisme}
De moeite die de ondernemer doet om de kwaliteit van de leveranciers te verhogen, dan wel de leverancier helpen om zijn kosten te verlagen. Vaak betekent dit dat de leverancier al tijdens de ontwerpfase betrokken wordt bij de ontwikkeling van een nieuw product. Suplier development is behulpzaam bij een systeem van target costing en is vaak onderdeel van het TQM-beleid.


SWOT-analyse 
Analyse van de  Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) van een organisatie of klant.{marketing}
zie ook uitleg marketing.

Synergie
Samenwerking tussen kerk en staat (Van Dale)
Maximale concentratie en gemeenschappelijk gebruik {Interne Organisatie}.
Voordelen door het samenvoegen van activiteiten {Interne Organisatie}.
Voordeel door het samenwerken met andere bedrijven {Externe Organisatie}.
Voordelen doordat verschillende activiteiten van een bedrijf elkaar ondersteunen {Externe Organisatie}
Waarde-creatie in de vorm van goodwill die ontstaat doordat de waarde van gecombineerde ondernemingen groter is dan de waarde die verwacht kan worden van twee onafhankelijke ondernemingen.
N.B. De term synergie-voordelen is dus alleen zinvol bij betekenis 1.
 
Synoniem (taalmechanisme) 
Verschillende termen voor hetzelfde begrip. De term vormt een begrippenpaar met homoniem. Bijvoorbeeld standaard kosten en toegestane kosten. Aangezien termen vaak meer dan een betekenis hebben, kan het zijn dat termen soms wel en soms niet hetzelfde begrip aangeven.
Toevallige overeenkomst in betekenis die voortvloeit uit het kwantitatieve karakter van de economie. Als er geen korting verstrekt wordt, is er geen verschil tussen bruto-omzet en netto-omzet. In dat geval kan voor beide termen het synoniem ‘omzet’ gebruikt worden. Dit is een van de grootste bronnen van verwarring in de economische literatuur, omdat de termen ook door elkaar gebruikt worden als er wel aanleiding is om onderscheid te maken.
Verkorte aanduidingen voor begrippen waarvan de spreker aanneemt dat de ander wel begrijpt wat hij bedoelt. Prijs staat doorgaans voor verkoopprijs, maar als het over inkoop van grondstoffen gaat, staat het voor inkoopprijs. Synoniemen zijn dan een gevolg van een algemeen taalmechanisme om bondig te formuleren. 
 
Afkortingen


SAC (Afkorting)
 
SAC staat voor: Standing Advisory Council. Adviserend forum met vertegenwoordigers uit vele landen en vanuit diverse partijen (bedrijven, analisten, accountants en regelegevers) die advies uitbrengen aan de Trustees (commissarissen) en de Board (bestuur) van de IASB (International Accounting Standards Board).


SEA: Search engine advertising (Afkorting) 
Het plaatsen van een zoekwoord gekoppelde advertenties bij zoekmachines {marketing}

SEM:Search engine marketing (Afkorting)
Promotie van websites, vooral door SEO en SEA {marketing}

SEO:Search engine optimization (Afkorting)
Het verhogen van de plaatsing van websites van zoekmachines {marketing}

SIC (Afkorting) 
Standard Interpretations Committee: organisatie die in 1996 is opgericht om interpretaties van IAS uit te brengen. Deze organisatie is in 2001 al opgevolgd door de IFRIC (de International Financial Reporting Interpretations Committee).
Adviezen die door de SIC zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld: SIC12 is het twaalfde advies van de SIC.

 Joomla template made by HeJian