logistiek

Hieronder staat uitleg over logistiek.

icon logistiek(wiki)

Logistiek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

Logistiek is de leer van het plannen en het effectief en efficiënt uitvoeren van bevoorrading. De hedendaagse logistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van goederenstromen, geldstromen en informatiestromen.

Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten".


Algemeen

De logistiek beslaat het terrein van de ontwikkeling en inkoop gevolgd door de productie en distributie met het benodigde personeel naar de eindafnemer, met als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Distributie kan volgens de Dikke van Dale worden omschreven als: verspreiding, verdeling, uitdeling. Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom reverse logistics tot het domein Logistiek. Er is een sterke relatie met het begrip Supply chain management (SCM).


Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen vaak moeilijk verenigbare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie of een laag kapitaalgebruik gewenst, anderzijds wordt gestreefd naar maximalisatie van de klantenservice. In een snel veranderende wereld geldt voor steeds meer bedrijven dat een goede logistieke beheersing een absoluut vereiste is. Kortom: het gaat er om dat de juiste balans gevonden wordt tussen klanten en kosten.

Statistic Inventory Control (SIC)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog met grote logistieke operaties als Market Garden werd de logistiek flink toegepast en ook nog uitgebreid met operationeel onderzoek. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam logistiek als commercieel middel tot zijn recht. Naast slagvaardigheid of effectiviteit is de efficiëntie toen pas goed een rol gaan spelen. Voorraadbeheer werd gestart. Dat werd eerst met de kaartenbak gedaan (Cardex). Parallel aan de opkomst van de computer zag men de logistiek ook gaan verbeteren. Zo ontstond statistic inventory control (SIC). Dit was een methode waarmee op basis van de historie uit de kaartenbak berekend kon worden wat de optimale seriegrootte moest worden. Dit noemt men ook wel de economic order quantity (EOQ). Hierbij wordt ook wel de formule van Camp gebruikt.

Material Requirement Planning I (MRP I)

Rond 1975 wordt het Material Requirements Planning-concept (MRP I) geïntroduceerd. Bij MRP I wordt aan de hand van stuklijsten en geprognos­ticeerde vraag naar producten via het hoofdproductieplan (Master Production Schedule, MPS) berekend welke productieorders en inkoop­orders te verwachten zijn. De gevolgen van iedere wijziging in de geprognosticeerde vraag (meer of minder orders dan verwacht) kan meteen in het MPS en in het inkoopproces (aanvoer van grondstoffen/materialen) worden verwerkt.

Manufacturing Resource Planning II (MRP II)

Eind jaren 70 wordt Manufacturing Resource Planning (MRP II) geïntroduceerd. Naast het plannen van het materiaal wat bij MRP I gebeurt, worden bij MRP II ook andere kritische productiefactoren gepland zoals machines en mensen. Want gebleken was dat de beschikbaarheid van voldoende grondstoffen nog niet leidt tot tijdige productie als er geen mensen of machines zijn om de grondstoffen in eindproducten om te zetten. Dit concept betreft dus een uitbreiding van MRP I tot een meer integraal plannings- en besturingsconcept. MRP II houdt  ook rekening met capaciteiten van bijvoorbeeld mensen en machines. Op die manier ontstond MRP II.

Of bij de productie in een industriële onderneming gebruik gemaakt kan worden van MRP I dan wel van MRP II wordt bepaald door de plaats van het klantenorderontkoppelpunt op het totale traject van de goederenstroom.

Enterprise Resource Planning (ERP)

MRP II werd later uitgebreid met financiële mogelijkheden. Dit noemt men ook wel een ERP-systeem. In de laatste jaren is de functionaliteit van ERP-systemen drastisch uitgebreid met bijvoorbeeld customer relation management (relatiebeheer en verkoopondersteuning), Supply Chain Management, WorkFlowManagement, enzovoorts. Deze tendens zet zich nog steeds voort; de ERP-systemen breiden zich steeds verder uit. Vrijwel alle bedrijfsfuncties worden inmiddels ondersteund.

Advanced Planning & Scheduling (APS)

Advanced Planning & Scheduling is een computergestuurd planningssysteem. Een APS-applicatie wordt vaak aan een ERP-programma gekoppeld, om zo de planning te maken.

Een APS-systeem rekent de meest optimale planning uit, op basis van restricties (constraints) die door het systeem gegeven worden.

Aspecten

In handel en industrie gaat het bij logistiek onder meer om:

  • aanvoer van grondstoffen en onderdelen, in aangepaste verpakking,
  • transporteren van goederen binnen een bedrijfslocatie,
  • magazijn- en voorraadbeheer,
  • productieplanning,
  • vervoeren van producten naar distributieknooppunten, en vandaar naar detailhandel en eindgebruikers,
  • het plannen en voorbereiden van deze goederenstromen.

Ontwikkelingen

Logistiek speelt op de volgende veranderingen in:

  • Toenemende internationalisering, veelal gepaard gaande met schaalvergroting en concentratie van productie- en distributieactiviteiten;
  • Toenemende mate van uitbesteding van niet-kerntaken; veelal horen logistiek relevante functies, zoals transport en opslag, daartoe.
  • Vrachtuitwisseling wordt steeds vaker toegepast ten einde kostenvoordelen te halen.

 Joomla template made by HeJian