Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Vennootschapsbelasting

icon Vennootschapsbelasting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op "inkomen" die door een staat wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (inwoners van de staat) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).

Nederland

In Nederland is de vennootschapsbelasting (Wet op de vennootschapsbelasting 1969) een specifieke "inkomensbelasting" voor rechtspersonen zijnde dus een BV of NV, daar waar de inkomstenbelasting (Wet op de inkomstenbelasting 2001) dat voor natuurlijke personen is (de belastingen zijn in twee afzonderlijke wetten geregeld). In sommige landen wordt dit onderscheid niet gemaakt: er bestaat één inkomensbelasting die zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen geldt. Dit doet echter niet af aan het doel van zulke belastingen: het belasten van het inkomen van rechtspersonen. In Nederland is de rijksoverheid het enige overheidsorgaan dat vennootschapsbelasting heft en volgens de wet mag heffen.

Belastingplicht

In Nederland wordt op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vennootschapsbelasting geheven van (I) in Nederland gevestigde rechtspersonen en (II) niet in Nederland gevestigde rechtspersonen mits die bepaalde inkomsten genieten die hun oorsprong in Nederland vinden. Sommige rechtspersonen zijn op grond van hun rechtsvorm in beginsel reeds aan de vennootschapsbelasting onderworpen (bijvoorbeeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naamloze vennootschap). Andere rechtspersonen zijn pas belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven (bijvoorbeeld een stichting). De belasting wordt berekend over het belastbare (Nederlandse) bedrag. Het belastbare bedrag bestaat uit de belastbare winst die door de rechtspersoon wordt gemaakt minus verrekenbare verliezen uit andere jaren (indien aanwezig). Het belastbare Nederlandse bedrag bestaat uit een limitatief aantal bronnen van inkomen dat zijn oorsprong in Nederland vindt.

Winst

De winst wordt vastgesteld op basis van de regerende fiscale wetgeving alsmede fiscale beginselen (zogenoemd goed koopmansgebruik) en kan afwijken van de commerciële winst van de belastingplichtige. Bij de bepaling van de fiscale winst geldt een aantal bepalingen, zoals de beperking van renteaftrek in bepaalde omstandigheden. Ook bevat de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een aantal vrijstellingen waarvan de deelnemingsvrijstelling de belangrijkste is.

Tarief

In 2009 zijn de tarieven:: voor de eerste € 275.000 geldt het tarief van 20% en voor het deel boven de € 275.000 geldt een tarief van 25,5%. Reden van de tariefsaanpassing was het fiscale vestigingsklimaat van Nederland: de nationale fiscale aantrekkingskracht op bedrijven.

België

In België wordt de vennootschapsbelasting geheven op grond van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De vennootschapsbelasting geldt enkel voor binnenlandse vennootschappen. Voor inrichtingen in België van buitenlandse rechtspersonen geldt een vergelijkbare belasting van niet-inwoners. Vennootschappen zijn belastbaar op het bedrag van de winst, zoals die teruggevonden wordt in de gereserveerde winsten, in de uitgekeerde dividenden of in bepaalde niet aftrekbare uitgaven, de zogenaamde verworpen uitgaven. Van deze winst kunnen nog bepaalde aftrekken gebeuren, zoals de investeringsaftrek of de compenseerbare verliezen van vroegere jaren. Om dubbele belasting te vermijden zijn er ook vrijstellingen voor dividenden ontvangen van andere vennootschappen en voor meerwaarden op aandelen van andere vennootschappen. Het huidige tarief (2005) voor de vennootschapsbelasting in België is 33 % (met crisisbijdrage 33,99 %). Bepaalde vennootschappen (KMO's die aan bepaalde voorwaarden voldoen) kennen een verlaagd tarief van 24,25% op de eerste € 25.000.

van

tot

tarief (inclusief 3% crisisbijdrage)

cumulatieve belasting

€0

€25.000

24,98%

€6.244,38

€25.000

€90.000

31,93%

€26.998,88€

€90.000

€322.500

35,54%

€109.617,75€

€322.500

oneindig

33,99%

/

De winst ná belasting wordt ofwel gereserveerd ofwel uitgekeerd als dividend. Op deze uitgekeerde winst is er nog een dividendbelasting, die in België roerende voorheffing heet. Deze voorheffing, die 15% of 25% bedraagt, geldt als voorschot of als definitieve regeling van de inkomstenbelasting van de verkrijger van het dividend.

Externe link

 

 Joomla template made by HeJian